Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru
Citace: 5/2018 Sb.m.s. Částka: 4/2018 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 290-334 Rozeslána dne: 24. ledna 2018
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 9. června 2006 Datum vstupu v platnost: 1. prosince 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcíMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. června 2006 byla v Lucemburku přijata Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru. Jménem České republiky byla Dohoda podepsána téhož dne.

Při vyslovení souhlasu České republiky v Radě Evropské unie s rozhodnutím Rady Evropské unie o podpisu a prozatímním provádění Dohody učinila Česká republika do záznamu z jednání Rady Evropské unie následující prohlášení:

"Česká republika prohlašuje, že může tuto Dohodu prozatímně provádět v souladu s článkem 29 odst. 3 pouze od data, kdy oznámí Evropskému společenství jako depozitáři této Dohody splnění svých vnitřních postupů nezbytných pro vstup této Dohody v platnost."

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 13. listopadu 2007.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 29 odst. 2 dne 1. prosince 2017 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

Odkaz na Úřední věstník Evropské unie, ve kterém byla dohoda zveřejněna:

© Evropská společenství,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2006:285:TOC