Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 42/2019 Sb. Částka: 18/2019 Sb.
Na straně (od-do): 410-411 Rozeslána dne: 15. února 2019
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 30. ledna 2019 Datum účinnosti od: 16. února 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
269/1994 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 136/0

Text předpisu:

42

ZÁKON

ze dne 30. ledna 2019,

kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 větě první se slova "10 odst. 1 zákona o přestupcích" nahrazují slovy "4 odst. 5 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich".

2. V § 11a odst. 2 se slova "kromě skutečností uvedených v § 11 odst. 2 také správnost údajů uvedených v úředně ověřené plné moci, podává-li žádost zmocněnec nebo advokát dotčené osoby," nahrazují slovy "správnost údajů uvedených v písemné žádosti o výpis, totožnost osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby".

3. V § 11a odst. 3 větě druhé, § 11a odst. 4 větě druhé, § 11aa odst. 1 větě třetí a v § 11aa odst. 2 větě druhé se slova "nebo 3" nahrazují slovy ", 3 nebo 4".

4. V § 11aa odst. 1 se za slovo "správy9)" vkládají slova "s využitím přístupu se zaručenou identitou nebo".

5. V § 11aa odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova ", byla-li žádost o výpis podána datovou zprávou s ověřenou totožností žadatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo jej žadateli zpřístupní prostřednictvím portálu veřejné správy, byla-li žádost o výpis podána prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím přístupu se zaručenou identitou" a na konci věty druhé se doplňují slova "nebo zpřístupní prostřednictvím portálu veřejné správy".

6. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

"(4) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost fyzické osoby, je vícejazyčný standardní formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zjednodušení požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii10), pokud o něj tato osoba v žádosti o výpis požádala a pokud výpis neobsahuje záznam o odsouzení.

______________________________________
10)
Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 16a odst. 2 větě první se za slovo "přístup" vkládají slova "prostřednictvím referenčního rozhraní".

8. V § 16i odst. 2 písm. f) a g) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správního trestu".

9. V § 16i odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova ", anebo údaj o podmíněném upuštění od uložení správního trestu nebo o upuštění od uložení správního trestu".

10. V § 16i odst. 2 písm. g) se slova "a zákazu pobytu" zrušují a slova "byla uložena" se nahrazují slovy "byl uložen".

11. V § 16i odst. 2 písm. o) se slovo "oprávněné" zrušuje.

12. V § 16i se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Údaje podle odstavce 2 písm. a) až d) jsou vedeny i ve formě referenční vazby na referenční údaje v příslušných základních registrech, jsou-li v nich tyto údaje obsaženy.".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Údaje o výkonu sankce zákazu pobytu evidované v evidenci přestupků podle zákona č. 269/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se evidují v evidenci přestupků i po nabytí účinnosti tohoto zákona.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 16. února 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
v z. Brabec v. r.