Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 100/2019 Sb. Částka: 44/2019 Sb.
Na straně (od-do): 858 Rozeslána dne: 9. dubna 2019
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 20. března 2019 Datum účinnosti od: 9. dubna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
115/2000 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 354/0

Text předpisu:

100

ZÁKON

ze dne 20. března 2019,

kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 197/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za závorku vkládají slova "a náhrad škod způsobených v letech 2018, 2019 a 2020 kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo L.) na rybách".

2. V § 2 písm. b) se za slova "b) až i)" vkládají slova "nebo škoda způsobená kormoránem velkým v letech 2018, 2019 a 2020 na majetku osob uvedeném v § 4 písm. d)".

3. V § 5 odst. 1 se na konci odstavce doplňuje věta "V případě škody na rybách způsobené kormoránem velkým v letech 2018, 2019 a 2020 se splnění podmínky, že živočich byl v době, kdy ke škodě došlo, živočichem zvlášť chráněným podle zvláštního právního předpisu, nevyžaduje.".

4. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Při škodě na rybách způsobené kormoránem velkým se náhrada poskytne na základě posudku podle odstavce 4 ve výši

a)
100% prokázané škody, jde-li o škodu vzniklou v letech 2018 a 2019,

b)
80% prokázané škody, jde-li o škodu vzniklou v roce 2020.".


Čl. II

Přechodné ustanovení

V případě škody způsobené na rybách kormoránem velkým v období od 1. ledna 2018 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona předloží poškozený žádost o poskytnutí náhrady škody příslušnému orgánu nejpozději do 6 měsíců od dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.