Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
Citace: 115/2019 Sb. Částka: 50/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1002-1003 Rozeslána dne: 2. května 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 26. dubna 2019 Datum účinnosti od: 1. července 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
372/2011 Sb.
Předpis mění:
373/2016 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

115

VYHLÁŠKA

ze dne 26. dubna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů
do Národního zdravotnického informačního systému


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 147/2016 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 74 odst. 1 písm. o) a § 78 zákona o zdravotních službách:


Čl. I

Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, se mění takto:

1. V § 3 se za slovo "příloze" vkládá text "č. 1".

2. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Seznam skupin zdravotnických prostředků, které jsou přístrojem, používaných poskytovateli při poskytování zdravotních služeb a jsou významné pro dostupnost zdravotních služeb (dále jen "významný zdravotnický prostředek"), a rozsah údajů o nich předávaných do Národního registru poskytovatelů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.".

3. V příloze č. 1 části 1 bodu 1.1 písm. b) se za slova "nezhoubné novotvary" vkládají slova "a dysplázie děložního hrdla" a za slova "kódy D10 - D36" se vkládá text ", N87".

4. V příloze č. 1 části 7 bod 7.1 včetně poznámek pod čarou č. 4, 5 a 8 zní:

"7.1
Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje:

7.1.1
Každý poskytovatel zdravotních služeb poskytující odbornou péči podle § 27 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek4), jde-li o zdravotní služby.
7.1.2
Každý poskytovatel sociálních služeb8) poskytující odbornou péči podle § 27 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek4), jde-li o sociální služby5).

______________________________________
4)
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
5)
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
8)
§ 70 odst. 4 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.".

5. V příloze č. 1 části 13 bodu 13.1 text zní:

"Každý subjekt uvedený v § 75 odst. 1 zákona o zdravotních službách; jde-li o významné zdravotnické prostředky, údaje předává každý poskytovatel, který je používá při poskytování zdravotních služeb.".

6. V příloze č. 1 části 13 bodu 13.2 se doplňuje podbod 13.2.3, který zní:

"13.2.3
Údaje o významných zdravotnických prostředcích používaných v období od 1. ledna do 30. června a v období od 1. července do 31. prosince kalendářního roku se předávají vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po uvedeném období.".

7. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 373/2016 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.


Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.