Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 143/2019 Sb. Částka: 61/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1314-1316 Rozeslána dne: 13. června 2019
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 20. května 2019 Datum účinnosti od: 1. července 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
455/1991 Sb.
Předpis mění:
278/2008 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

143

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. května 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb., nařízení vlády č. 155/2016 Sb. a nařízení vlády č. 178/2017 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti "Pekařství, cukrářství" ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slova ",dále provádět úpravu cukrářských a pekařských výrobků, zmrzlin a zmražených krémů a specialit a prodej kávy, čaje a nealkoholických nápojů" nahrazují slovy "a dopékat zmrazené polotovary pekařských výrobků. Rovněž lze upravovat cukrářské a pekařské výrobky, zmrzliny, zmražené krémy a speciality, prodávat kávu, čaje a nealkoholické nápoje".

2. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti "Opravy silničních vozidel" ve sloupci Obsahová náplň živnosti se za slovo "elektrických" vkládají slova "a elektronických" a slovo "(LPG)" se zrušuje.

3. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se za živnost "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" vkládá nová živnost, která zní:

"Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí"

a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:

"Činnosti spočívající v komunikaci s klientem a příslušnými institucemi, v ověřování informací podaných klientem tak, aby pojistná událost byla vyřízena v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právními předpisy. Posuzování možnosti uplatnění nároku na pojistné plnění a provádění výpočtu jeho výše.".

4. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost "Zpracování návrhu katalogizačních dat" zrušuje.

5. V příloze č. 2 v části "OBSAH Živnosti vázané" se za živnost "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" vkládá nová živnost, která zní:

"Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí".

6. V příloze č. 2 v části "OBSAH Živnosti vázané" se živnost "Zpracování návrhu katalogizačních dat" zrušuje.

7. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti "Provozování cestovní kanceláře" ve sloupci Živnost text zní:

"Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů - zprostředkování spojených cestovních služeb" a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní:

"Sestavování souborů alespoň dvou různých služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu tak, aby vytvořily zájezd, nabízení a prodej zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb podle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

V rámci živnosti lze rovněž organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři a zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář. Dále lze nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo kombinace jednotlivých služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje. Rovněž lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.".

8. V příloze č. 3 v části "OBSAH Živnosti koncesované" se živnost "Provozování cestovní kanceláře" nahrazuje živností "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů - zprostředkování spojených cestovních služeb".

9. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 7 "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků" text ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti zní:

"Výroba potravinářských výrobků zpracováním rostlinných a živočišných surovin a doplňků stravy, přídatných a pomocných látek na potraviny určené k lidské výživě, zejména zpracování drůbeže, králíků, zvěřiny, ryb, vodních živočichů, vajec, medu, ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, včetně výroby ovocných a zeleninových šťáv a nápojových koncentrátů, zpracování brambor a hub, výroba jedlých tuků a olejů, cukru a přírodních sladidel, kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, cukrovinek, čokolády a čokoládových bonbónů, úprava rýže a luštěnin, kávy, čaje, koření, výroba doplňků stravy, přídatných a pomocných látek, barviv a aromat, potravin určených pro zvláštní výživu (dětská a kojenecká výživa, obilné příkrmy a potraviny pro malé děti, bezlepkové potraviny, náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové, redukční, nízkoproteinové diety, potraviny pro zvláštní lékařské účely a podobně), kvasného octa a droždí, těstovin, müsli a směsí obilovin, konzervovaných a dehydratovaných výrobků. Výroba nealkoholických nápojů, stáčení a úprava balených vod a výroba dalších nápojů. Výroba vína, ovocných a ostatních vín, cidru, perry, medoviny a dezertní medoviny. Výroba škrobu, potravin na bázi škrobu a dalších škrobárenských výrobků, zejména dextrinových a škrobových lepidel, hydrolyzovaných a modifikovaných škrobů pro impregnační, ztužovací a jiné nepotravinářské účely. Výroba pokrmů bez možnosti přímé konzumace v hostinské provozovně. Dopečení zmrazených pekařských polotovarů.

Obsahem činnosti není zpracování masa velkých a malých jatečných zvířat, kromě drůbeže, králíků a zvěřiny, zpracování masa na polotovary a masné výrobky, zpracování zrnin na mouku a další mlýnské výrobky, zpracování mléka a výroba mléčných výrobků, výroba pekařských a cukrářských výrobků, zmrzliny, piva, kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů.".

10. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností obor činnosti "17" zní:

"17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků".

11. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 60 "Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků" ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za větu první vkládá věta "Zpracování návrhu katalogizačních dat.", za slova "společenského vystupování," se vkládají slova "komunikačních dovedností," a slova ",logopedie s výjimkou klinické logopedie" se zrušují.

12. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 65 "Testování, měření, analýzy a kontroly" ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se na konci prvního odstavce doplňuje věta "Měření emisí motorových vozidel." a v druhém odstavci se slova "měření emisí motorových vozidel," zrušují.

13. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 71 "Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu" ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se věta první nahrazuje větami "Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu nebo kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami nebo na které se zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nevztahuje. Organizování kombinací služeb cestovního ruchu, jejich nabízení a prodej cestovní kanceláři; zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář.", za slovo "ubytování," se vkládají slova "nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla,", za slovo "stravování" se vkládají slova ",s výjimkou stravování, které je poskytováno jako součást ubytování", slova "zprostředkování víz," se zrušují, slova "dalších sportovních potřeb" se nahrazují slovy "dalšího sportovního vybavení" a za slovo "jednáním" se vkládají slova ",pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů".

14. V příloze č. 4 v části "OBSAH Obory činnosti živnosti volné" se obor činnosti "Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků" nahrazuje oborem činnosti "Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.