Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku
Citace: 150/2019 Sb. Částka: 64/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1358-1359 Rozeslána dne: 27. června 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Česká národní banka
Datum přijetí: 13. června 2019 Datum účinnosti od: 1. července 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
370/2017 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

150

VYHLÁŠKA

ze dne 13. června 2019

o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku


Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 222 odst. 3 tohoto zákona, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací osobami oprávněnými poskytovat platební služby o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým jsou v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystaveny.


§ 2

Hlášení bezpečnostních a provozních rizik

Osoba oprávněná poskytovat platební služby informuje Českou národní banku o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým je v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystavena. Informace obsahují

a)
aktualizovaný a komplexní seznam rizik funkcí, procesů a aktiv, které jsou spojeny s poskytovanými platebními službami a které byly v souvislosti s posouzením rizik identifikovány a klasifikovány,

b)
popis bezpečnostních opatření ke zmírnění bezpečnostních a provozních rizik zjištěných v rámci výše uvedeného hodnocení podle písmene a),

c)
popis kontrolních mechanismů zavedených v reakci na výše uvedené hodnocení bezpečnostních a provozních rizik podle písmene a),

d)
zhodnocení, zda opatření přijatá ke zmírnění bezpečnostních a provozních rizik a kontrolní mechanismy zavedené v reakci na tato rizika jsou dostatečně účinná.


§ 3

Forma, lhůty a způsob poskytování informací

(1) Osoba oprávněná poskytovat platební služby informuje Českou národní banku o bezpečnostních a provozních rizicích prostřednictvím internetového rozhraní České národní banky pro sběr informačních povinností ve formátu xls nebo xlsx, a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce.

(2) Osoba oprávněná poskytovat platební služby informuje Českou národní banku podle odstavce 1 o bezpečnostních a provozních rizicích vždy do 30. dubna za předchozí kalendářní rok.


§ 4

Přechodné ustanovení

Informace o bezpečnostních a provozních rizicích v rozsahu podle § 2 za kalendářní rok 2018 poskytne osoba oprávněná poskytovat platební služby do 30. září 2019.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.


Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 150/2019 Sb.(Příloha není v digitální pdobě)