Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
Citace: 158/2019 Sb. Částka: 66/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1381-1382 Rozeslána dne: 27. června 2019
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 17. června 2019 Datum účinnosti od: 1. července 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
262/2006 Sb.
Předpis mění:
341/2017 Sb.; 304/2014 Sb.; 302/2014 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

158

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. června 2019,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách
a správě a státních zaměstnanců


Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) a f) a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 a 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě

Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 332/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) Zaměstnanci, který je

a)
lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb,

b)
lékařem orgánu sociálního zabezpečení podle § 3 odst. 3 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.".

2. V příloze č. 6 v I. skupině bod 3 zní:

"3.
Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s

3.1.
občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí,

3.2. občany při výkonu posudkové služby.".


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o platových poměrech
státních zaměstnanců

Čl. II

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 36/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slova "orgánu sociálního zabezpečení nebo" zrušují.

2. V příloze č. 1 se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 7 se označují jako body 1 až 6.


ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o katalogu správních činností

Čl. III

Příloha k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., se mění takto:

1. V části 2. dílu 20. v 9. platové třídě se doplňuje bod 4, který zní:

"4. Organizace procesu posouzení zdravotního stavu a pracovních schopností, dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování, kompletace žádostí správních orgánů o posouzení, lékařských zpráv a posudků ošetřujících lékařů a dalších podkladů, zpracovávání výzev a sdělení, zastavování a přerušování řízení, poskytování údajů a informací stanovených právním předpisem.".

2. V části 2. dílu 20. v 10. platové třídě se v bodě 6 za slovo "dávky" vkládají slova "pojistných a".

3. V části 2. dílu 20. ve 13. platové třídě se bod 17 zrušuje.

Dosavadní body 18 až 20 se označují jako body 17 až 19.

4. V části 2. dílu 20. ve 14. platové třídě se bod 9 zrušuje.

Dosavadní body 10 a 11 se označují jako body 9 a 10.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.