Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 159/2019 Sb. Částka: 67/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1386-1389 Rozeslána dne: 27. června 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo obrany;Ministerstvo průmyslu a obchodu;Ministerstvo vnitra;Ministerstvo zahraničních věcí
Datum přijetí: 20. června 2019 Datum účinnosti od: 5. července 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
38/1994 Sb.
Předpis mění:
210/2012 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

159

VYHLÁŠKA

ze dne 20. června 2019,

kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb.,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3:


Čl. I

Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb., vyhlášky č. 308/2016 Sb., vyhlášky č. 171/2017 Sb. a vyhlášky č. 31/2018 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

______________________________________
"1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, ve znění směrnice Komise 2019/514.".

2. V příloze č. 1 v SVMe 1 písmeno d. zní:

"d.
příslušenství určené pro zbraně uvedené v bodech SVMe 1 a), SVMe 1 b) nebo SVMe 1 c):

1.
odnímatelné zásobníky střeliva;

2.
tlumiče hluku výstřelu;

3.
speciální zbraňové podpěry;

4.
tlumiče plamene;

5.
optické zaměřovače zbraní s elektronickým zpracováním obrazu;

6.
optické zaměřovače zbraní speciálně určené pro vojenské použití.".

3. V příloze č. 1 v SVMe 1 se Poznámka 5 zrušuje.

4. V příloze č. 1 v SVMe 2 písmeno c. zní:

"c.
zaměřovače a úchyty pro zaměřovače mající všechny z následujících vlastností:

1.
jsou speciálně určené pro vojenské použití a

2.
jsou speciálně určené pro zbraně uvedené v bodě SVMe 2 a);".

5. V příloze č. 1 v SVMe 4 Poznámka 4 zní:

"Poznámka 4: Bod SVMe 4 c) se nevztahuje na AMPS splňující všechny tyto požadavky:

a.
mají-li jakýkoli z těchto výstražných senzorů:

1.
pasivní senzory s maximální citlivostí mezi 100 a 400 nm; nebo

2.
aktivní výstražné senzory využívající impulsní dopplerovské detekce;

b.
systémy výmetnic klamných cílů;

c.
infračervené klamné cíle (flares), které využívají jak viditelného, tak infračerveného signálu k oklamání střel typu země-vzduch a

d.
AMPS zabudované v "civilním letadle" a splňující všechny tyto požadavky:

1.
AMPS je funkční pouze v konkrétním "civilním letadle", ve kterém je tento určitý AMPS zabudován a pro nějž byl vydán:

a.
civilní typový certifikát vydaný orgány civilního letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání; nebo

b.
obdobný dokument uznávaný Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO);

2.
AMPS využívá ochranu k zabránění neoprávněného přístupu k "programovému vybavení", a

3.
do AMPS je zabudován aktivní mechanismus, který systému neumožní fungovat po vyjmutí z "civilního letadla", do kterého byl nainstalován.".

6. V příloze č. 1 v SVMe 8 písmeni a. bodu 13. písmeno c. zní:

"c.
K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo(3,3,0)oktanon
-3; tetranitrosemiglykoluril čili keto-bicyklický HMX (CAS 130256-72-3);".

7. V příloze č. 1 v SVMe 8 písmeni a. bod 24. zní:

"24.
TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamino)oktahydro-1,5-dinitr
o-1,5-diazocin);".

8. V příloze č. 1 v SVMe 8 se na konci písmene a. doplňuje bod 42., který zní:

"42.
EDNA (ethylendinitramin) (CAS 505-71-5);".

9. V příloze č. 1 v SVMe 8 písmeni d. body 6. a 7. znějí:

"6.
HAP (chloristan hydroxylaminu) (CAS 15588-62-2);

7.
HNF (hydrazinium nitroformat) (CAS 20773-28-8);".

10. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni e. body 16. až 18. znějí:

"16.
poly-NIMMO (poly-(nitratomethylmethyloxetan), poly-NMMO nebo poly (3-nitratomethyl-3-methyloxetan)) (CAS 84051-81-0);

17. polynitroortokarbonáty;

18.
TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxy]propan, nebo tris vinoxy propan adduct) (CAS 53159-39-0);".

11. V příloze č. 1 v SVMe 8 se na konci písmene e. doplňuje bod 21., který zní:

"21.
TMETN (trimethylolethan-trinitrát) (CAS 3032-55-1);".

12. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni f. bod 5. zní:

"5.
beta-resorcylát olovnatý (CAS 20936-32-7) nebo beta-resorcylát měďnatý (CAS 70983-44-7);".

13. V příloze č. 1 v SVMe 8 se vkládá nová Poznámka 1, která zní:

"Poznámka 1: Bod SVMe 8 c) 1. se nevztahuje na tato paliva pro "letadla": JP-4, JP-5 a JP-8.".

Dosavadní Poznámky 1 až 14 se označují jako Poznámky 2 až 15.

14. V příloze č. 1 v SVMe 8 Poznámka 7 zní:

"Poznámka 7: Bod SVMe 8 c) 10. b) se nevztahuje na fosilní rafinovaná paliva nebo biopaliva nebo na motorová paliva s osvědčením pro užití v civilním letectví.".

15. V příloze č. 1 v SVMe 8 Poznámka 15 zní:

"Poznámka 15: Bod SVMe 8 a) se vztahuje na,kokrystaly výbušnin`

Technická poznámka

,Kokrystal výbušnin` je pevný materiál tvořený pravidelným trojrozměrným uspořádáním dvou a více molekul výbušnin, z nichž alespoň jedna je uvedena v bodu SVMe 8 a).".


16. V příloze č. 1 SVMe 9 písmeni b. bod 1. zní:

"1.
vznětové motory speciálně určené pro ponorky;".

17. V příloze č. 1 v SVMe 10 písmeno e. zní:

"e.
vybavení pro tankování ve vzduchu speciálně určené nebo upravené k některým z následujících účelů a součásti speciálně určené pro toto vybavení:

1.
"letadla" uvedená v bodě SVMe 10 a); nebo

2.
bezpilotní "letadla" uvedená v bodě SVMe 10 c);".

18. V příloze č. 1 v SVMe 15 se Poznámka 2 zrušuje.

Dosavadní Poznámka 3 se označuje jako Poznámka 2.

19. V příloze č. 1 v SVMe 15 Poznámka 2 zní:

"Poznámka 2: Bod SVMe 15 se nevztahuje na "zesilovače jasu obrazu první generace" nebo na vybavení speciálně určené pro osazení "zesilovače jasu obrazu první generace".

Odkaz: Klasifikace zaměřovačů zbraní využívajících elektronkové "zesilovače jasu obrazu první generace" viz body SVMe 1, SVMe 2 a SVMe 5 a).

Odkaz: Viz také položky 6A002 a) 2. a 6A002 b) na seznamu EU zboží dvojího užití.".


20. V příloze 1 v SVMe 17 písmeno l. zní:

"l.
kombinované kontejnery ISO nebo výměnné nástavby vozidel (swap bodies) speciálně určené nebo,upravené` pro vojenské použití;".

21. V příloze č. 1 v SVMe 20 písmeni b. se slova "(rotační stroje a transformátory)" nahrazují slovy "(rotační stroje nebo transformátory)".

22. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

"SVMe 7 "Biopolymery"

Tyto biologické makromolekuly:

a.
enzymy pro specifické chemické nebo biochemické reakce;

b.
,anti-idiotypické`,,monoklonální` nebo,polyklonální`,protilátky`;

c.
speciálně určené nebo speciálně zpracované,receptory`;

Technické poznámky

1.,Anti-idiotypovými protilátkami` se rozumí protilátky, které se váží na specifická vazebná místa jiných protilátek pro specifický antigen;

2.,Monoklonálními protilátkami` se rozumí proteiny, které se váží na jedno vazebné místo antigenu a pocházejí z jednoho klonu buněk;

3.,Polyklonálními protilátkami` se rozumí směs proteinů, které se váží na specifický antigen a pocházejí z více než jednoho klonu buněk;

4.,Receptory` se rozumí biologické makromolekulární struktury schopné vázat ligandy, jejichž vázání ovlivňuje fyziologické funkce."


nahrazuje položkou, která zní:

"SVMe 7 "Biopolymery"

Tyto biologické makromolekuly:

a.
enzymy pro specifické chemické nebo biochemické reakce;

b.
,anti-idiotypové protilátky`,,monoklonální protilátky` nebo,polyklonální protilátky`;

c.
speciálně určené nebo speciálně zpracované ,receptory`;

Technické poznámky

1.,Anti-idiotypovými protilátkami` se rozumí protilátky, které se váží na specifická vazebná místa jiných protilátek pro specifický antigen;

2.,Monoklonálními protilátkami` se rozumí proteiny, které se váží na jedno vazebné místo antigenu a pocházejí z jednoho klonu buněk;

3.,Polyklonálními protilátkami` se rozumí směs proteinů, které se váží na specifický antigen a pocházejí z více než jednoho klonu buněk;

4.,Receptory` se rozumí biologické makromolekulární struktury schopné vázat ligandy, jejichž vázání ovlivňuje fyziologické funkce.".


23. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

"SVMe 21 "Programové vybavení"

Soubor jednoho nebo více programů nebo mikroprogramů, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací."

nahrazuje položkou, která zní:

"SVMe 21 "Programové vybavení"

Soubor jednoho nebo více "programů" nebo "mikroprogramů", který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.".

24. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

"SVMe 22 "Technologie"

Specifické informace nezbytné pro "vývoj", "výrobu" nebo provoz, instalaci, údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy nebo obnovu zboží. Tyto informace mají formu,technických údajů` nebo ,technické pomoci`. "Technologie" uvedená ve Společném vojenském seznamu EU je vymezena v bodě ML22.

Technické poznámky

1.,Technické údaje` mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

2.,Technická pomoc` může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb.,Technická pomoc` může zahrnovat i přenos,technických údajů`."


nahrazuje položkou, která zní:

"SVMe 22 "Technologie"

Specifické informace nezbytné pro "vývoj", "výrobu" nebo provoz, instalaci, údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy nebo obnovu zboží. Tyto informace mají formu,technických údajů` nebo ,technické pomoci`. "Technologie" uvedená ve Společném vojenském seznamu EU je vymezena v bodě SVMe 22.

Technické poznámky

1.,Technické údaje` mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

2.,Technická pomoc` může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb.,Technická pomoc` může zahrnovat i přenos, technických údajů`.".


25. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

"SVMe 19 "Vhodné pro kosmické aplikace"

Určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro operace ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem.

Poznámka: Určení, že konkrétní položka je "vhodná pro kosmické aplikace" na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou "vhodné pro kosmické aplikace", nejsou-li jednotlivě testovány." zrušuje.

26. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se položka

"SVMe 21, 22 "Využití"

Provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba (kontrola), běžné a celkové opravy a obnova." zrušuje.

27. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se v položce "SVMe 10 "Vzducholoď" slova "(obvykle helia)" nahrazují slovy "(obvykle helia, dříve vodíku)".

28. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu se na konci doplňuje položka, která zní:

"SVMe 19 "Způsobilé pro nasazení v kosmu"

Určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro operace ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem.

Poznámka: Určení, že konkrétní položka je "způsobilá pro nasazení v kosmu" na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou "způsobilé pro nasazení v kosmu", nejsou-li jednotlivě testovány.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. července 2019.


Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.