Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
Citace: 166/2019 Sb. Částka: 72/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1506-1508 Rozeslána dne: 4. července 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo dopravy
Datum přijetí: 24. června 2019 Datum účinnosti od: 4. července 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
361/2000 Sb.
Předpis mění:
124/2007 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

166

VYHLÁŠKA

ze dne 24. června 2019,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče


Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 110a odst. 7 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče, se mění takto:

1. V § 1 se slovo "vyhláška1)" nahrazuje slovem "vyhláška".
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. V § 1 se slova "Evropských společenství2)" nahrazují slovy "Evropské unie1)".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

______________________________________
"1)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí, v platném znění.".

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

3. V § 2 odst. 3 písm. c) se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie".

4. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
označení "G2" provedené velkým písmem v modré barvě.".

5. V § 2 odst. 4 se čárka za slovy "7. podpis řidiče" nahrazuje tečkou.

6. V § 2 odst. 4 se slova "8. adresa." zrušují.

7. V § 2 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
pod čipem je označení národního identifikátoru "e8" provedené v modré barvě.".

8. V § 2 odstavec 6 zní:

"(6) Údaj podle odstavce 4 uvedený pod bodem 4d se na paměťové kartě řidiče nevyplňuje.".

9. Příloha včetně nadpisu zní:

"Příloha k vyhlášce č. 124/2007 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Kremlík v. r.