Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 217/2019 Sb. Částka: 92/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1906-1908 Rozeslána dne: 30. srpna 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Datum přijetí: 15. srpna 2019 Datum účinnosti od: 1. září 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
561/2004 Sb.
Předpis mění:
16/2005 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

217

VYHLÁŠKA

ze dne 15. srpna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb., vyhlášky č. 111/2012 Sb. a vyhlášky č. 189/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 6 se slova "a pátek, které předcházejí Pondělí velikonočnímu" nahrazují slovy ", který předchází Velkému pátku".

2. Příloha k vyhlášce zní:

"Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, který nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.