Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
Citace: 264/2019 Sb. Částka: 115/2019 Sb.
Na straně (od-do): 2579 Rozeslána dne: 18. října 2019
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 24. září 2019 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
340/2013 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 179/0

Text předpisu:

264

ZÁKON

ze dne 24. září 2019,

kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,
ve znění zákona č. 254/2016 Sb.


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se za slovo "domě" vkládají slova "nebo rodinném domě".

2. V § 7 odst. 2 se za slovo "domě" vkládají slova "nebo rodinném domě".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.