Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 300/2019 Sb. Částka: 127/2019 Sb.
Na straně (od-do): 3156-3164 Rozeslána dne: 20. listopadu 2019
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 4. listopadu 2019 Datum účinnosti od: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
262/2006 Sb.
Předpis mění:
341/2017 Sb.; 304/2014 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

300

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. listopadu 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě

Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb. a nařízení vlády č. 158/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo "5" nahrazuje číslem "4".

2. V § 5 odstavec 2 zní:

"(2) Zaměstnanci, který je

a)
zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, pokud není uveden v odstavci 3,

b)
pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně není

1.
zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo

2.
úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.".

3. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

4. V § 5 odst. 3 se číslo "4" nahrazuje číslem "3".

5. V § 5 odst. 4 se číslo "5" nahrazuje číslem "4".

6. V § 8 odst. 1 a 3 se číslo "6" nahrazuje číslem "5".

7. Příloha č. 1 se zrušuje.

Dosavadní přílohy č. 2 až 6 se označují jako přílohy č. 1 až 5.

8. Přílohy č. 1 až 4 včetně nadpisů znějí:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

9. V příloze č. 5 se ve IV. skupině na konci textu bodu 2.3. doplňují slova "a v přímé pedagogické činnosti ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech zabezpečovací detence".

10. V příloze č. 5 ve IV. skupině bod 6.3. zní:

"6.3.
s tělesným postižením, duševní poruchou nebo poruchou chování.".


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Čl. II

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb. a nařízení vlády č. 158/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 se číslo "7" nahrazuje číslem "9".

2. V § 3 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Z dob započtených podle odstavců 2 a 3 se odečte státnímu zaměstnanci, který byl na základě ustanovení § 201 odst. 3 zákona o státní službě převeden nebo zařazen na jiné služební místo nebo jmenován na jiné služební místo představeného

a)
v 6. až 9. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 1 roku, nebo jen středního vzdělání, doba 2 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 4 let,

b)
v 10. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 2 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání, doba 4 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 6 let,

c)
v 11. nebo 12. platové třídě, pokud dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, doba 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 4 let, nebo jen středního vzdělání, doba 5 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 7 let,

d)
ve 13. až 16. platové třídě, pokud dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, doba 2 let, nebo jen vyššího odborného vzdělání, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 5 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 6 let, nebo jen středního vzdělání, doba 7 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 9 let.

(7) Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu služebního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte se mu doba odpovídající dosaženému vzdělání, která mu byla odečtena.".

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.

3. V § 3 se odstavec 10 zrušuje.

4. Přílohy č. 2 a 3 včetně nadpisů znějí:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

5. V příloze č. 4 se v I. skupině doplňuje bod 10., který zní:

"10.
vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům spočívající v soustavném přímém styku s občany

10.1.
při sepisování žádosti o invalidní nebo pozůstalostní důchod,

10.2.
v souvislosti s posuzováním a uplatňováním nároků na dávky důchodového nebo nemocenského pojištění.

Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací a podle rizik vyplývajících z nepředvídatelnosti jednání osob.".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.