Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 357/2019 Sb. Částka: 150/2019 Sb.
Na straně (od-do): 3690-3692 Rozeslána dne: 31. prosince 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 19. prosince 2019 Datum účinnosti od: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
218/2000 Sb.; 250/2000 Sb.; 77/1997 Sb.
Předpis mění:
114/2002 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

357

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:


Čl. I

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky č. 355/2007 Sb., vyhlášky č. 365/2010 Sb., vyhlášky č. 434/2013 Sb. a vyhlášky č. 353/2015 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se číslo "6" nahrazuje číslem "8", slovo "a" za slovy "(rozpočtová pravidla)," se nahrazuje slovy "ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.," a na konci textu se doplňují slova ", a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku".

2. V § 1 se za slova "hospodaření s fondem" vkládají slova "ve státním podniku,".

3. V § 2 odst. 1 se za slovo "činí" vkládají slova "v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích" a slova "a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť" se zrušují.

4. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Státní podnik tvoří fond

a)
základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, a

b)
dalšími příděly ze zisku.

(3) Nelze-li z důvodu ztráty nebo nedostatku zisku využít ke krytí základního přídělu do fondu postup podle ustanovení § 19 zákona o státním podniku, nebo jsou-li prostředky rezervního fondu nedostačující, vytvoří státní podnik fond i v nižší výši, kterou umožňuje výše zisku nebo zůstatek rezervního fondu.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

5. V § 3 odst. 1 se za slova "Organizační složka státu" vkládají slova ", státní podnik".

6. V § 3 odst. 2 větě první se za slova "Prostředky fondu" vkládají slova "příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky" a za větu první se vkládá věta "Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové organizace se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně.".

7. V § 3 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 2a a 3 zní:

"(3) Organizační složka státu, státní podnik a příspěvková organizace může přispívat pouze na plnění a činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické anebo fyzické osoby. Zaměstnancům v pracovním poměru, státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům a důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizační složky státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace, (dále jen "zaměstnanec") a jejich manželům, manželkám, partnerům, partnerkám2a), druhům, družkám a nezaopatřeným dětem3) včetně dětí svěřených do pěstounské nebo poručnické péče a dětí svěřených soudem do péče zaměstnance (dále jen "rodinný příslušník") se poskytne plnění nebo činnost podle věty první za cenu sníženou o příspěvek z fondu.".

______________________________________
2a)
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
3)
§ 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 271/2001 Sb.

8. V § 3 odst. 4 se za slova "organizační složky státu" vkládají slova ", státního podniku" a za slovo "činnost" se vkládají slova "nebo plnění".

9. V § 3 odst. 7 se slovo "půjček" nahrazuje slovem "zápůjček", za slova "poskytnutých zaměstnanci" se vkládají slova "organizační složky státu nebo příspěvkové organizace", částka "15 000 Kč" se nahrazuje částkou "30 000 Kč" a na konci odstavce se doplňuje věta "Zůstatek nesplacených zápůjček poskytnutých zaměstnanci státního podniku podle § 6 a § 11 odst. 2 může být v případě tíživých sociálních poměrů prominut v souladu s pravidly hospodaření s fondem, nejvýše lze však prominout částku 30 000 Kč. ".

10. V § 3 odst. 8 se slovo "půjček" nahrazuje slovem "zápůjček".

11. Nadpis § 4 se zrušuje.

12. V § 4 odst. 1 se za slova "na náklady na provoz" vkládají slova "mateřské školy podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině," za slova "organizačních složek státu" se vkládají slova ", státních podniků", za slova "na provoz autobusu," se vkládají slova "a to v rozsahu, v jakém jsou využívány", a na konci textu se doplňují slova "a rodinných příslušníků".

13. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Z fondu lze přispívat zaměstnancům na:

a)
vitaminové prostředky,

b)
dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky,

c)
preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou a preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče,

d)
očkování proti infekčním onemocněním.

14. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Příspěvek podle odstavce 2 lze poskytnout, není-li plnění ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem.".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

15. V § 4 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova "a rodinných příslušníků".

16. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Z fondu lze přispívat zaměstnancům na úhradu tištěných knih, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy knihy.".

17. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

"§ 4a

Příspěvek na použití zařízení péče o děti

Z fondu lze zaměstnancům přispívat na náklady za použití mateřské školy podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině. Pro účely tohoto ustanovení se § 3 odst. 4 nepoužije.".

18. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

"§ 5a

Příspěvek na dopravu do zaměstnání

Z fondu lze zaměstnanci přispívat na dopravu do a ze zaměstnání pravidelnou hromadnou dopravou osob, jde-li o pravidelnou hromadnou dopravu podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.".

19. V nadpisu § 6 se slovo "Půjčky" nahrazuje slovem "Zápůjčky".

20. V § 6 odst. 1 se slovo "půjčku" nahrazuje slovem "zápůjčku".

21. V § 6 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) a b) a § 11 odst. 3 se slovo "půjčky" nahrazuje slovem "zápůjčky".

22. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "Půjčky" nahrazuje slovem "Zápůjčky".

23. V § 6 odst. 2 písm. a) se slovo "půjček" nahrazuje slovem "zápůjček", částka "100 000 Kč" se nahrazuje částkou "300 000 Kč" a částka "50 000 Kč" se nahrazuje částkou "100 000 Kč".

24. V § 6 odst. 2 písm. b) a odst. 3 se slovo "půjčka" nahrazuje slovem "zápůjčka" a slovo "půjčce" se nahrazuje slovem "zápůjčce".

25. V § 6 odst. 3 se slovo "půjčce" nahrazuje slovem "zápůjčce".

26. V § 6 odst. 4 větě první se slovo "Půjčky" nahrazuje slovem "Zápůjčky", slovo "půjčkou" se nahrazuje slovem "zápůjčkou" a ve větě druhé se slovo "Půjčku" nahrazuje slovem "Zápůjčku".

27. V § 7 se slova "zvláštního právního předpisu8)" nahrazují slovy "právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu, příspěvkové organizaci a státním podniku".

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

28. V nadpisu § 8 se slova "Dovolená a" zrušují a slovo "rekreace" se nahrazuje slovem "Rekreace".

29. V § 8 se slovo "dovolenou" nahrazuje slovem "rekreaci".

30. V § 9 písm. b) se za slova "organizační složkou státu" vkládají slova ", státním podnikem".

31. V § 9 písm. c) se slova "vzdělávací kurzy" nahrazují slovy "umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance.".

32. V § 10 se za slovo "zaměstnanců" doplňují slova "a rodinných příslušníků".

33. V nadpisu § 11 se slovo "půjčky" nahrazuje slovem "zápůjčky".

34. V § 11 odst. 1 se částka "15 000 Kč" nahrazuje částkou "30 000 Kč" a částka "30 000 Kč" se nahrazuje částkou "50 000 Kč".

35. V § 11 odst. 2 větě první se slovo "půjčku" nahrazuje slovem "zápůjčku", částka "20 000 Kč" se nahrazuje částkou "50 000 Kč" a částka "50 000 Kč" se nahrazuje částkou "100 000 Kč" a ve větě poslední se slovo "půjčka" nahrazuje slovem "zápůjčka" a slovo "půjčce" se nahrazuje slovem "zápůjčce".

36. V § 11 odst. 3 se slova "v hotovosti" nahrazují slovy "peněžní formou".

37. § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 11 zní:

"§ 12

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Z fondu lze přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění9) nebo doplňkové penzijní spoření11), nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů.".

______________________________________
9)
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
11)
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

38. V § 13 se za slova "organizační složky státu" vkládají slova ", státního podniku".

39. V § 14 odst. 1 písm. d) se slova "odchodu do" nahrazují slovem "přiznání".

40. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

"§ 14a

Jiné úhrady z fondu

Z fondu lze hradit pořízení smuteční kytice nebo smutečního věnce v případě úmrtí zaměstnance.".

41. § 16 se zrušuje.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky neuplatňují čl. I bod 37 do 30. června 2020.


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.