Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Citace: 166/2020 Sb. Částka: 60/2020 Sb.
Na straně (od-do): 1400-1401 Rozeslána dne: 15. dubna 2020
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 18. března 2020 Datum účinnosti od: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
354/2019 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 663/0

Text předpisu:

166

ZÁKON

ze dne 18. března 2020,

kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. d) se slova "f) až l)" nahrazují slovy "f) až k)", slova "f) až m)" se nahrazují slovy "f) až l)", slova "a) až f)" se nahrazují slovy "a) až e)", slova "a) až g)" se nahrazují slovy "a) až f)" a slova "§ 14 odst. 1 písm. d)" se nahrazují slovy "§ 14 odst. 1 písm. c)".

2. V § 14 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

3. V § 16 odst. 1 písmeno j) zní:

"j)
údaj o odmítnutí provedení tlumočnického úkonu podle § 19 odst. 1 písm. c),".

4. V § 16 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)
kontaktní adresa,".

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

5. V § 16 odst. 3 písm. a) se slova "uplynulo-li 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku," zrušují.

6. V § 16 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)
údaj o odmítnutí provedení tlumočnického úkonu podle § 19 odst. 2,".

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

7. V § 19 odst. 1 se na konci písmene b) slovo "nebo" zrušuje a za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)
nemá k provedení tlumočnického úkonu dostatek odborných znalostí, nebo".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

8. V § 19 odst. 2 se za slovo "povinnosti" vkládají slova "nebo jiné vážné důvody" a na konci textu odstavce 2 se doplňuje věta "Orgán veřejné moci oznámí odmítnutí provedení tlumočnického úkonu ministerstvu, které údaj o odmítnutí, včetně důvodu odmítnutí provedení tlumočnického úkonu zaznamená do seznamu tlumočníků a překladatelů.".

9. § 22 se zrušuje.

10. V § 25 větě druhé se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "provedení" se vkládají slova ", sdělí tlumočníkovi informace o předmětu tlumočnického úkonu a případně další informace ze spisu".

11. V § 27 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

12. V § 28 odst. 3 písm. i) se slova ", a to i pokud byla sjednána smluvní odměna" zrušují.

13. V § 29 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

14. V § 35 větě první se za slovo "chování" vkládají slova "související s výkonem tlumočnické činnosti".

15. V § 37 odst. 1 se písmena l) a n) zrušují.

Dosavadní písmena m) a o) se označují jako písmena l) a m).

16. V § 37 odst. 2 se písmena l) a o) zrušují.

Dosavadní písmena m), n) a p) se označují jako písmena l), m) a n).

17. V § 37 odst. 3 písm. a) se číslo "75 000" nahrazuje číslem "50 000", slova "m) až o)" se nahrazují slovy "l) a m)" a slova "n) až p)" se nahrazují slovy "m) a n)".

18. V § 37 odst. 3 písm. b) se číslo "250 000" nahrazuje číslem "200 000" a slova "nebo m)" se nahrazují slovy "nebo l)".

19. V § 37 odst. 3 písm. c) se číslo "500 000" nahrazuje číslem "300 000" a slova ", i) nebo l)" se nahrazují slovy "nebo i)".

20. V § 38 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

21. V § 38 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

22. V § 38 odst. 3 písm. a) se číslo "75 000" nahrazuje číslem "50 000" a slova "g) a podle odstavce 2 písm. h)" se nahrazují slovy "f) a podle odstavce 2 písm. g)".

23. V § 38 odst. 3 písm. b) se číslo "250 000" nahrazuje číslem "200 000" a slova "nebo g)" se nahrazují slovy "nebo f)".

24. V § 38 odst. 3 písm. c) se číslo "500 000" nahrazuje číslem "300 000" a slova ", e) nebo f)" se nahrazují slovy "nebo e)".

Čl. II

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.