Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
Citace: 207/2020 Sb. Částka: 74/2020 Sb.
Na straně (od-do): 1594 Rozeslána dne: 27. dubna 2020
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 22. dubna 2020 Datum účinnosti od: 27. dubna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
23/2017 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 812/0

Text předpisu:

207

ZÁKON

ze dne 22. dubna 2020,

kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
ve znění zákona č. 277/2019 Sb.


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. Nad § 10 se vkládá nadpis "Stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí" a nadpis § 10 se zrušuje.

2. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

"§ 10a

Ministerstvo stanoví částku celkových výdajů sektoru veřejných institucí pro

a)
rok 2021 jako součet částek nejvýše 4 % prognózovaného nominálního hrubého domácího produktu a prognózovaných celkových konsolidovaných příjmů sektoru veřejných institucí upravených o vliv hospodářského cyklu a o vliv jednorázových a přechodných operací na rok 2021; celkové výdaje sektoru veřejných institucí se konsolidují o jejich vzájemné finanční vztahy a stanoví se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii3),

b)
roky 2022 až 2027 ve výši odpovídající meziročnímu zlepšení salda hospodaření sektoru veřejných institucí upraveného o vliv hospodářského cyklu a o vliv jednorázových a přechodných operací, alespoň o 0,5 procentního bodu.".

3. Nad § 11 se vkládá nadpis "Nápravná složka" a nadpis § 11 se zrušuje.

4. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

"§ 11a

Pro účely § 11 se částka celkových výdajů sektoru veřejných institucí za

a)
rok 2021 vypočtená zpětně v roce 2022 navyšuje o částku použitou ministerstvem v roce 2021 podle § 10a písm. a),

b)
roky 2022 až 2027 vypočtená zpětně v roce následujícím navyšuje na částku odpovídající meziročnímu zlepšení salda hospodaření sektoru veřejných institucí, upraveného o vliv hospodářského cyklu a o vliv jednorázových a přechodných operací, o 0,5 procentního bodu.".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.