Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Citace: 234/2020 Sb. Částka: 85/2020 Sb.
Na straně (od-do): 1746 Rozeslána dne: 7. května 2020
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 5. května 2020 Datum účinnosti od: 8. května 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
159/2020 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 830/0

Text předpisu:

234

ZÁKON

ze dne 5. května 2020,

kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slovo "zaměstnanec" doplňují slova ", přičemž se jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech než v činnosti pedagogické".

2. V § 5 se slovo "Bonusovým" nahrazuje slovy "Prvním bonusovým".

3. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Druhým bonusovým obdobím je období od 1. května do 8. června 2020.

(3) Třetím bonusovým obdobím je období, které může stanovit vláda nařízením v rámci období od 9. června do 31. srpna 2020, a to pro dny, kdy trvají krizová opatření podle § 1 omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti.".

4. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Žádost o kompenzační bonus se podává za bonusové období.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

5. V § 8 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Kompenzační bonus se stanoví za bonusové období.".

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

6. V § 8 odst. 4 se číslo "2" nahrazuje číslem "3".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.