Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Citace: 288/2020 Sb. Částka: 111/2020 Sb.
Na straně (od-do): 2498 Rozeslána dne: 24. června 2020
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 14. června 2020 Datum účinnosti od: 24. června 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz § 3
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:
288/2020 Sb.
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 861/0

Text předpisu:

288

ZÁKON

ze dne 14. června 2020,

kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky
na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Ministerstvo financí předloží návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu na léta 2022 a 2023 vládě do 30. září 2020.

(2) Při stanovení celkových výdajů v návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a při úpravě výdajových rámců státního rozpočtu na léta 2021 až 2023 přihlédne Ministerstvo financí též k očekávanému makroekonomickému vývoji v roce 2020, který ovlivní makroekonomickou situaci v letech 2021 až 2023.

(3) Ustanovení § 8b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.


§ 2

(1) Vláda předloží návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nejpozději do 30. října 2020.

(2) Pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 se nepoužije ustanovení § 101 odst. 1 věty první zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.


§ 3

Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Tento zákon pozbývá platnosti nabytím účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.