Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Citace: 296/2020 Sb. Částka: 113/2020 Sb.
Na straně (od-do): 2681-2683 Rozeslána dne: 30. června 2020
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 22. června 2020 Datum účinnosti od: 1. července 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
2/1969 Sb.; 114/1992 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

296

VYHLÁŠKA

ze dne 22. června 2020

o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., podle § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., a podle § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Okresního národního výboru v Břeclavi ze dne 9. října 1986 č. II/1206 o chráněných územích přírody, kterou se zřizují chráněné přírodní výtvory: Růžový kopec, Anenský vrch, Liščí vrch, Kolby, Nosperk, Hrádek, Velký Kuntínov, Zázmoníky a Roviny, se mění takto:

1. V čl. 1 bodu 1 se položka "Kolby - k ochraně teplomilných šípákových doubrav v podrostu s množstvím chráněných druhů teplomilné vegetace;" zrušuje.

2. V čl. 1 bodu 2 se položka "Kolby - k. ú. Pouzdřany, p. č. 1000 /část/, Uherčice, 834, 835, 836, 3371, 3373 /části/, LZ Židlochovice, lesní odd. 706, výměra 26,53 ha" zrušuje.


Čl. II

Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 21. prosince 1987 č. j. 17.094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť se mění takto:

1. V § 1 se položky 14. "pro rezervaci "Hradčanské rybníky" v příloze XIV" a 18. "pro rezervaci "Klečové louky" a její ochranné pásmo v příloze XVIII" zrušují.

2. Přílohy XIV a XVIII se zrušují.Čl. III

Vyhláška Okresního národního výboru v Nymburce ze dne 23. června 1989 o zvláštní ochraně území v okrese Nymburk, kterou se určují chráněné přírodní výtvory a stanoví podmínky jejich ochrany, se mění takto:

1. V čl. I se body 1 a 2 zrušují.

2. V čl. II se body 9 a 13 zrušují.


Čl. IV

Vyhláška Okresního národního výboru v Prachaticích ze dne 24. května 1989, kterou se určují chráněné přírodní výtvory na lokalitách: Miletínky, U Piláta, Polučí, Upolíny, Mařský vrch, Žižkova skalka, Velká niva, Zátoňská hora, Stožec - Medvědice, Stožecká skála, Pramen Vltavy, Milešický prales, Strážný - Pod Obecním lesem, Křišťanov - Vyšný, Kvilda - Pod Poličky, Blanice, Vltavský luh a jejich ochranná pásma, se mění takto:

1. V čl. 1 se body 1, 3, 7 až 13, 15 a 17 zrušují.

2. V čl. 6 se bod 1 zrušuje.


Čl. V

V čl. 1 vyhlášky Okresního národního výboru ve Strakonicích ze dne 19. března 1990, kterou se ve vyhlášce Okresního národního výboru ve Strakonicích ze dne 13. listopadu 1985 o chráněných přírodních výtvorech v okrese Strakonice mění a doplňuje článek 1, se bod 18 zrušuje.


Čl. VI

V čl. 1 vyhlášky Okresního národního výboru v Prostějově ze dne 27. září 1990 o chráněných přírodních výtvorech, ve znění nařízení Olomouckého kraje č. 14/2012, č. 1/2014, č. 6/2016, č. 4/2017, č. 6/2018, č. 4/2019 a č. 12/2019, se body 5 a 6 zrušují.


Čl. VII

Vyhláška Okresního národního výboru v Jihlavě ze dne 15. listopadu 1990 o podmínkách ochrany maloplošných chráněných území, význačných stromů, skupin stromů a stromořadí kategorie chráněných přírodních výtvorů se mění takto:

1. V čl. 1 bodu 1 písm. a) se položka "Rybník Zhejral: k. ú. Klátovec, poz. p. č. 183, 280/2. Výměra 27 ha." zrušuje.

2. V čl. 2 bodech 2 a 3 závěrečných částech ustanovení se slova ", Rybník Zhejral" zrušují.


Čl. VIII

Vyhláška Okresního úřadu v Prachaticích č. 1/92 ze dne 3. března 1992 o chráněných územích přírody v okrese Prachatice se mění takto:

1. V čl. 1 písm. a) se slova ", Olšinka" a ", Vltavské stráně" zrušují.

2. V čl. 1 písm. b) se slova ", Spálený luh" zrušují.

3. V čl. 1 části ad a) se položky

"Olšinka k. ú. Kvilda č. p. 570/41 část, /80 část a 94 část, 574 část, 626 část.
výměra 32,2670 ha."

a

"Vltavské stráně k. ú. Kvilda p. č. 296, 297, 303, 305, 328, 330, 331/5, 377/1, 12 a 14, 621/1, 635/1
(635 část).
výměra 8,1640 ha."

zrušují.

4. V čl. 1 části ad b) se položka

"Spálený luh k. ú. Stožec p. č. 842/1, 16, 17 a 43, 914/1 a 2, 978/1, 979/7, 988/1, 4 a 6.
výměra 17,2260 ha."

zrušuje.

Čl. IX

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.
Vyhláška Okresní správní komise v Mikulově ze dne 10. května 1946 č. 8963/1 - VII, kterou se vyhlašují přírodní památky.

2.
Vyhláška Ministerstva školství a osvěty ze dne 5. listopadu 1948 č. j. B-211.266/48-I/3 o zřízení přírodní reservace na ppkč. 782 v katastrálním území Borohrádek (spr. okr. Rychnov nad Kněžnou).

3.
Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění ze dne 13. září 1949 č. j. 111.322/49-IV/1 o zřízení řízené přírodní reservace "Vřešťovská bažantnice".

4.
Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění ze dne 3. listopadu 1949 č. j. 94.411/49-IV/1 o zřízení přírodní reservace "Malý Bezděz".

5.
Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 23. května 1951 č. j. 93.082/51-IV/5 o zřízení Státní přírodní reservace "Lhotka u Přerova".

6.
Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 23. května 1951 č. j. 92.896/51-IV/5 o zřízení Státní přírodní reservace "Čičov".

7.
Výnos Ministerstva kultury ze dne 7. listopadu 1953 č. j. 4628/53 o zřízení Státní přírodní a krajinné reservace "Kokořínský důl".

8.
Výnos Ministerstva kultury ze dne 28. prosince 1953 č. j. 16931/53-HSO/4 o zřízení Státní přírodní reservace "Velké Družďavy".

9.
Výnos Ministerstva kultury ze dne 4. července 1956 č. j. 17510/55 o zřízení Státní přírodní reservace "Chejlava".

10.
Výnos Ministerstva kultury ze dne 4. července 1956 č. j. 25908/1955 o zřízení Státní přírodní reservace "Těšice".

11.
Výnos Okresního národního výboru ve Vsetíně ze dne 30. května 1966 č. j. 387/66 o zřízení Chráněného přírodního výtvoru "Čertovy skály (stěny)" a Chráněného přírodního výtvoru "Pulčínské skály".

12.
Vyhláška Okresního národního výboru v Chebu ze dne 14. prosince 1989, kterou se určuje Chráněný přírodní výtvor "Lužní potok".

13.
Vyhláška Okresního národního výboru v Chrudimi ze dne 21. listopadu 1990 č. 24/1990 o zřízení Chráněného přírodního výtvoru "Kaňkovy hory".

14.
Vyhláška Okresního úřadu Chomutov ze dne 20. května 1992, kterou se určuje Chráněný přírodní výtvor "Rašovické skály".

15.
Nařízení Okresního úřadu Cheb ze dne 1. srpna 1998 č. ŽP/3179-479/98 o zřízení Přírodní rezervace "Bystřina".

16.
Nařízení Okresního úřadu Nymburk ze dne 1. prosince 2002 č. 2/02 o zřízení zvláště chráněného území - Přírodní rezervace "Pod Benáteckým vrchem".


Čl. X

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.