Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
Citace: 303/2020 Sb. Částka: 117/2020 Sb.
Na straně (od-do): 2786-2979 Rozeslána dne: 30. června 2020
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo dopravy
Datum přijetí: 23. června 2020 Datum účinnosti od: 1. července 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. IV
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
56/2001 Sb.
Předpis mění:
211/2018 Sb.; 82/2012 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

303

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2020,

kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel,
a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav
v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách),
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 28d odst. 2, § 33c, § 48 odst. 7, § 53 odst. 2, § 54 odst. 12 a § 63 odst. 5 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 6a odst. 7 zákona o silničním provozu:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o technických prohlídkách vozidel

Čl. I

Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, se mění takto:

1. V § 1 se za slova "příslušné předpisy Evropské unie1)" vkládají slova ", zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie11)".

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

______________________________________
"11)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne 17. dubna 2019 o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím.".

2. V § 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)
rozsah údajů nezbytných pro provádění technické prohlídky a způsob a formu jejich předávání od výrobce Ministerstvu dopravy,".

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena c) až k).

3. V § 4 odst. 2 se slova "§ 3 odst. 1, 3 a 4" nahrazují slovy "§ 3 odst. 1, 3, 4 a 6".

4. V § 7 odstavec 1 zní:

"(1) Výsledek hodnocení technické způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické kontroly ručním zápisem do technického průkazu po provedení

a)
pravidelné technické prohlídky,

b)
opakované technické prohlídky následující po pravidelné technické prohlídce, nebo

c)
opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru, jsou-li výsledky odlišné od provedení bezprostředně předcházející prohlídky podle písmen a) a b).".

5. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Zápis obsahuje tyto údaje

a)
číslo protokolu o technické prohlídce,

b)
datum provedení technické prohlídky a

c)
platnost technické prohlídky.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

6. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Kontrolní nálepku technické způsobilosti vozidla perforuje a umisťuje podle výsledku technické prohlídky kontrolní technik stanice technické kontroly na zadní tabulku registrační značky při provádění

a)
pravidelné technické prohlídky,

b)
opakované technické prohlídky následující po pravidelné technické prohlídce, nebo

c)
opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru, jsou-li výsledky odlišné od provedení bezprostředně předcházející prohlídky podle písmen a) a b).".

7. V § 10 se na konci textu doplňují slova "a vzor záznamníku závad pro měření emisí je uveden v příloze č. 22".

8. V § 11 v odstavci 2 se věta druhá zrušuje.

9. V § 13 odst. 1 písm. c) se za slova "měření emisí" vkládají slova ", záznamníku závad vyplněného v průběhu měření emisí".

10. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

"§ 13a

Rozsah údajů nezbytných k provádění technických prohlídek,
způsob a forma jejich předání na Ministerstvo dopravy

(K § 28d odst. 2 a § 33c zákona)

(1) Rozsah údajů nezbytných pro provádění technických prohlídek, způsob a forma jejich předání jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátů údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím11).

(2) Výrobce v informačním systému technických prohlídek uvádí údaje o

a)
kontaktním místě odpovědném za zpřístupnění údajů nezbytných pro provádění technických prohlídek a

b)
internetových stránkách, kde v českém jazyce zveřejní údaje nezbytné pro provádění technických prohlídek.".

11. V § 16 odst. 1 písm. s) se za slova "emisního systému" vkládají slova "zážehového motoru" a dále za slova "řídicích systémů" se vkládá slovo "zážehového".

12. V § 16 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "(dále jen "tlakoměr")".

13. V § 16 odst. 5 písm. e) se slova "pro jejich seřizování a opravy" zrušují.

14. V § 16 odst. 6 se v první větě za slova "přístroje uvedeného" vkládají slova "v odstavci 1 písm. s) až u), v případě přístrojů určených pro vozidla bez OBD,".

15. V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Stanoviště měření emisí nemusí být součástí areálu stanice technické kontroly, ale musí být zřízeno v katastrálním území obce, v níž je provozována stanice technické kontroly. V takovém případě však musí mít prostory splňující podmínky pro měření emisí a odpovídající obsahu technických norem uvedených v příloze č. 8 a musí být označeno způsobem stanoveným v příloze č. 9.".

16. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Stanoviště měření emisí musí být vybaveno

a)
zařízením na odsávání výfukových plynů, větráním a vytápěním,

b)
hardwarovým a softwarovým vybavením umožňujícím využívání informačního systému technických prohlídek,

c)
zařízením umožňujícím elektronickou komunikaci prostřednictvím dálkového přístupu,

d)
kontrolní jámou nebo zvedákem na vozidlo, popřípadě jiným technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu palivového a výfukového systému,

e)
ochozem nebo rampou k přístupu na střechu vozidla v případě stanice měření emisí kategorie vozidel M3, popřípadě jiným technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu střechy vozidla kategorie M2 a M3 poháněná NG.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

17. V § 34 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "s výjimkou prohlídek vozidel konstrukčně určených k pohybu na sněhu a ledu".

18. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 211/2018 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

19. V příloze č. 2 se v odstavcích 1, 2, 3, 6 a 7 za slova "technický průkaz" vkládají slova "včetně jeho příloh, které tvoří nedílnou součást technického průkazu".

20. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 211/2018 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

21. V příloze č. 7 část označená nadpisem "2. Zařízení na kontrolu vůlí nápravy" včetně nadpisu zní:

(není v digitální podobě)

22. V příloze č. 7 v části označené nadpisem "18. HU adapter" bod 2 zní:

(Bod 2 není v digitální podobě)

23. V příloze č. 7 část označená nadpisem "20. Přístroj pro měření emisí výfukových plynů zážehových motorů (analyzátor)" zní:

(není v digitální podobě)

24. V příloze č. 7 část označená nadpisem "21. Přístroj pro měření kouřivosti vznětových motorů (kouřoměr)" zní:

(není v digitální podobě)

25. V příloze č. 7 v části označené nadpisem "22. Ostatní požadavky na sestavu přístroje jako celek" bod 4 zní:

(Bod 4 není v digitální podobě)

26. V příloze č. 7 část označená nadpisem "24. Přístroj na měření otáček motoru" zní:

(není v digitální podobě)

27. V příloze č. 7 část označená nadpisem "25. Přístroj na měření teploty motoru" zní:

(není v digitální podobě)

28. V příloze č. 8 se slova "ČSN 73 6057 - Jednotlivé a řadové garáže." nahrazují slovy "ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže".

29. V příloze č. 14 písm. a) se v prvním odstavci číslo "120" nahrazuje číslem "112".

30. V příloze č. 14 písm. b) první odstavec zní:

(není v digitální podobě)

31. V příloze č. 14 písm. d) se v druhém odstavci číslo "120" nahrazuje číslem "128".

32. V příloze č. 15 písm. a) bodě 2 se za slova "nebo výučním listem" vkládají slova "nebo dokladem o splnění odpovídajícího kvalifikačního standardu soustavy Národních kvalifikací MŠMT".

33. Za přílohu č. 21 se vkládá nová příloha č. 22, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 22 k vyhlášce č. 211/2018 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Přístroj pro měření emisí výfukových plynů zážehových motorů (analyzátor), přístroj pro měření kouřivosti vznětových motorů (kouřoměr), přístroj na měření otáček motoru, přístroj na měření teploty motoru nebo sestavy těchto přístrojů schválené podle vyhlášky č. 211/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze pro měření emisí používat do 30. června 2021.

2. Zařízení na kontrolu vůlí náprav schválené před dnem nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat nejpozději do 20. května 2022.

3. Údaje podle § 13a odst. 2 vyhlášky č. 211/2018 Sb., ve znění ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, výrobce uvede v Informačním systému technických prohlídek nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o technických silničních kontrolách

Čl. III

Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění vyhlášky č. 133/2016 Sb. a vyhlášky č. 207/2018 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

2. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


ČÁST TŘETÍ

Účinnost

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 20, které nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.


Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.