Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 137/2021 Sb. Částka: 53/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1138 Rozeslána dne: 23. března 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 8. března 2021 Datum účinnosti od: 20. května 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
22/1997 Sb.
Předpis mění:
86/2011 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

137

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. března 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb., nařízení vlády č. 151/2015 Sb., nařízení vlády č. 97/2017 Sb., nařízení vlády č. 86/2018 Sb. a nařízení vlády č. 222/2019 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Komise (EU) 2019/1922 ze dne 18. listopadu 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o hliník.".

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Komise (EU) 2019/1929 ze dne 19. listopadu 2019, kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky používané v některých hračkách, pokud jde o formaldehyd.".

3. V příloze č. 2 části III bodě 12 se v tabulce u položky Hliník číslo "5 625" nahrazuje číslem "2 250", číslo "1 406" se nahrazuje číslem "560" a číslo "70 000" se nahrazuje číslem "28 130".

4. V příloze č. 2 dodatku C se na konci tabulky doplňuje položka, která zní:

"

Formaldehyd
50-00-0
1,5 mg/l (migrační limit) v polymerním materiálu hraček
0,1 ml/m3 (emisní limit) v materiálu hraček ze dřeva pojeného pryskyřicemi
30 mg/kg (limit obsahu) v textilním materiálu hraček
30 mg/kg (limit obsahu) v usňovém materiálu hraček
30 mg/kg (limit obsahu) v papírovém materiálu hraček
10 mg/kg (limit obsahu) v materiálu hraček, který je na bázi vody

".Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. května 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem 21. května 2021.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.