Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
Citace: 141/2021 Sb. Částka: 55/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1175-1220 Rozeslána dne: 31. března 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 24. března 2021 Datum účinnosti od: 1. dubna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
406/2000 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

141

VYHLÁŠKA

ze dne 24. března 2021

o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9a odst. 5 a § 9b odst. 3 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)
obsah energetického posudku, způsob jeho zpracování a jeho rozsah,

b)
údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie.


§ 2

Obsah energetického posudku

Energetický posudek obsahuje

a)
titulní list,

b)
podrobnosti energetického posudku ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku,

c)
doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a podmínky proveditelnosti tohoto doporučení a

d)
evidenční list energetického posudku v případech, kdy je jeho vzor uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 3

Titulní list s identifikačními údaji vlastníka předmětu
energetického posudku, identifikačními údaji předmětu
energetického posudku a identifikačními údaji
energetického specialisty

(1) Titulní list obsahuje

a)
účel zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 nebo 2 zákona o hospodaření energií,

b)
identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku,

c)
identifikační údaje o předmětu energetického posudku,

d)
datum vypracování energetického posudku,

e)
identifikační údaje energetického specialisty a

f)
evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

(2) Identifikačními údaji o vlastníkovi předmětu energetického posudku jsou u

a)
právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, který je za ni oprávněný jednat,

b)
fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa bydliště.

(3) Identifikačními údaji o předmětu energetického posudku jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického posudku a stručný popis předmětu energetického posudku.

(4) Identifikačními údaji energetického specialisty jsou u

a)
právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, datum vydání oprávnění, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby pověřené jednáním a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby určené a její číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,

b)
fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum vydání oprávnění.


§ 4

Podrobnosti energetického posudku a doporučení
energetického specialisty

(1) Energetický posudek ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku obsahuje tyto podrobnosti:

a)
posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití odpadního tepla pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona, které se provádí podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b)
hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí podle ekonomického hodnocení uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a) až d) a f) a § 9a odst. 2 písm. b) a c) zákona,

c)
hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí podle ekologického hodnocení uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. b) až d) zákona,

d)
popis a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledky, které se provádí podle přílohy č. 5 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona,

e)
vyhodnocení plnění parametrů pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona, které se provádí alespoň v rozsahu podle příslušného evidenčního listu uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce,

f)
hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona, které se provádí podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, a

g)
vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. b) až d) zákona.

(2) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti vyplývají z podrobností energetického posudku podle odstavce 1.


§ 5

Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie

Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.


§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Energetický posudek zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za energetický posudek zpracovaný podle této vyhlášky, ledaže jde o posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona.

(2) Energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné předložit k žádosti o souhlas orgánu ochrany životního prostředí nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021.


Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


____________________________________________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/826.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)