Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 152/2021 Sb. Částka: 59/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1277 Rozeslána dne: 31. března 2021
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 17. března 2021 Datum účinnosti od: 1. července 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
505/1990 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 758/0

Text předpisu:

152

ZÁKON

ze dne 17. března 2021,

kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

"(2) Základními měřicími jednotkami7) jsou

a)
jednotka času - sekunda (s),

b)
jednotka délky - metr (m),

c)
jednotka hmotnosti - kilogram (kg),

d)
jednotka elektrického proudu - ampér (A),

e)
jednotka termodynamické teploty - kelvin (K),

f)
jednotka látkového množství - mol (mol),

g)
jednotka svítivosti - kandela (cd).

______________________________________
7)
Směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI.".

2. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Základní měřicí jednotky7) jsou definovány takto:

a)
sekunda je definována stanovením pevné číselné hodnoty frekvence ΔvCs, přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 nacházejícího se v klidovém stavu, která je rovna 9 192 631 770, je-li vyjádřena v jednotce Hz, která je rovna s-1;

b)
metr je definován stanovením pevné číselné hodnoty rychlosti světla ve vakuu c, která je rovna 299 792 458, je-li vyjádřena v jednotce m/s, kde sekunda je definována prostřednictvím ΔvCs;

c)
kilogram je definován stanovením pevné číselné hodnoty Planckovy konstanty h, která je rovna 6,626 070 15 x 10-34, je-li vyjádřena v jednotce J s, která je rovna kg m2 s-1, kde metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím c a ΔvCs;

d)
ampér je definován stanovením pevné číselné hodnoty elementárního náboje e, která je rovna 1,602 176 634 x 10-19, je-li vyjádřena v jednotce C, která je rovna A s, kde sekunda je definována prostřednictvím ΔvCs;

e)
kelvin je definován stanovením pevné číselné hodnoty Boltzmannovy konstanty k, která je rovna 1,380 649 x 10-23, je-li vyjádřena v jednotce J K-1, která je rovna kg m2 s-2 K-1, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, c a ΔvCs;

f)
jeden mol obsahuje přesně 6,022 140 76 x 1023 elementárních entit; toto číslo je pevná číselná hodnota Avogadrovy konstanty (NA), je-li vyjádřena v jednotce mol-1, a nazývá se Avogadrovo číslo; látkové množství (n) systému je mírou počtu specifikovaných elementárních entit; elementární entitou může být atom, molekula, iont, elektron, jakákoli jiná částice nebo specifikované seskupení částic;

g)
kandela je definována stanovením pevné číselné hodnoty světelné účinnosti monochromatického záření o frekvenci 540 x 1012 Hz (Kcd), která je rovna 683, je-li vyjádřena v jednotce lm W-1, která je rovna cd sr W-1 nebo cd sr kg-1 m-2 s3, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, c a ΔvCs.".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 13. června 2020.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.