Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 155/2021 Sb. Částka: 61/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1290 Rozeslána dne: 31. března 2021
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 31. března 2021 Datum účinnosti od: 31. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
38/2021 Sb.; 191/2020 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 1174/0

Text předpisu:

155

ZÁKON

ze dne 31. března 2021,

kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla
pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící
se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby
a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 38/2021 Sb.

Čl. I

V části čtvrté čl. VI zákona č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, se slova "1. dubna" nahrazují slovy "1. července".


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 191/2020 Sb.

Čl. II

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb., zákona č. 601/2020 Sb. a zákona č. 94/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 1 se slova "31. ledna" nahrazují slovy "30. června".

2. V § 27 odst. 1 se slova "28. února" nahrazují slovy "30. června".


Čl. III

Přechodné ustanovení

V řízeních o výkonu rozhodnutí a v exekučních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se § 23 zákona č. 191/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije, byl-li udělen příklep přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. března 2021.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.