Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 156/2021 Sb. Částka: 62/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1298-1351 Rozeslána dne: 8. dubna 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 30. března 2021 Datum účinnosti od: 15. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
219/2003 Sb.
Předpis mění:
61/2011 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

156

VYHLÁŠKA

ze dne 30. března 2021,

kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků,
postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3a odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a) a b), § 5 odst. 8 písm. h), § 6 odst. 8 písm. c) až f), § 19 odst. 17 písm. l) a § 22 odst. 10 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 334/2020 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění vyhlášky č. 410/2013 Sb. a vyhlášky č. 3/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

"(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
dílčím vzorkem dávka osiva nebo sadby odebraná z partie osiva nebo sadby při jednotlivém vzorkovacím úkonu,

b)
souhrnným vzorkem vzorek vzniklý sesypáním a promícháním všech dílčích vzorků odebraných z jedné partie,

c)
laboratorním vzorkem vzorek o předepsané minimální hmotnosti uvedené v příloze č. 5, určený k zaslání do zkušební laboratoře, tvořený buď celým souhrnným vzorkem, nebo vytvořený dělením ze souhrnného vzorku,

d)
rezervním vzorkem vzorek určený k uložení pro případné další zkoušky, připravený ze stejného souhrnného vzorku a stejným způsobem jako laboratorní vzorek; každý rezervní vzorek musí mít označení "Rezervní vzorek" se symbolem "R",

e)
revizním vzorkem vzorek pro opětovné posouzení zdravotního stavu sadby brambor,

f)
adjustací úkony zahrnující balení, uzavírání a označování vzorku nebo partie osiva,

g)
vzorkovatelem zaměstnanec Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "Ústav") nebo fyzická osoba pověřená Ústavem k odběru vzorků podle § 17 odst. 3 zákona,

h)
úředním vzorkem vzorek odebraný a adjustovaný vzorkovatelem,

i)
vzorkem na vegetační zkoušku vzorek určený pro vegetační zkoušku ke stanovení druhové a odrůdové čistoty a pravosti, zdravotního stavu nebo hybridnosti,

j)
společným vzorkem vzorek společně odebraný a adjustovaný dodavatelem a odběratelem,

k)
soukromým vzorkem vzorek, který neodpovídá požadavkům na úřední nebo společný vzorek,

l)
standardním vzorkem vzorek odrůdy, který je ve vegetačních zkouškách a laboratorních zkouškách odrůdové pravosti určen k porovnání,

m)
kontrolním vzorkem vzorek odebraný vzorkovatelem, který je zaměstnancem Ústavu, za účelem kontroly kvality rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu nebo pro účely úředního dozoru podle § 17 odst. 14 zákona,

n)
zkušebním vzorkem vzorek o hmotnosti stanovené v příloze č. 5 a určený ke stanovení příměsí jiných rostlinných druhů v kusech,

o)
základním zkušebním vzorkem vzorek o hmotnosti stanovené v příloze č. 5 a určený ke stanovení čistoty osiva v procentech,

p)
homogenitou osiva jednotnost partie osiva v rámci přirozené variability,

q)
heterogenitou osiva nejednotnost partie osiva, ve které jednotlivé složky charakterizující jakost nejsou rozloženy rovnoměrně,

r)
vzorkem pro stanovení zdravotního stavu sadby brambor počet hlíz odebraný po ukončení vegetace uvedený v příloze č. 1,

s)
vzorkovnicí obal úředního nebo rezervního vzorku,

t)
vzorkováním odběr vzorků,

u)
přehlížitelem zaměstnanec Ústavu nebo fyzická osoba pověřená Ústavem k provádění přehlídek množitelských porostů podle § 17 odst. 2 zákona.".

2. Pod nadpisem § 2 se text "§ 19 odst. 15" nahrazuje textem "§ 19 odst. 17".

3. V § 2 písm. b) se slova "a odhad sklizně" zrušují.

4. V § 2 se na konci textu písmene d) vkládají slova " ; evidenci použitých návěsek lze předložit elektronicky".

5. V § 2 písmeno f) zní:

"f)
u sadby brambor vyplněnou návěsku vzorku pro stanovení zdravotního stavu sadby brambor, jejíž vzor je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu.".

6. V textu pod skupinovým nadpisem nad § 3 se text "§ 6 odst. 10" nahrazuje textem "§ 6 odst. 8".

7. V § 3 odst. 1 se slova "odběru vzorků (dále jen "vzorkování")" nahrazují slovem "vzorkování".

8. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Vzorkování za účelem vystavení mezinárodních certifikátů je oprávněn vykonávat jen vzorkovatel, který je zaměstnancem Ústavu.".

9. V § 3 odst. 4 se číslo "12" nahrazuje číslem "14".

10. V § 4 odst. 1 se slova "ve směsi nejvyšší hmotnostní procentické zastoupení" nahrazují slovy "stanovenu nejvyšší hmotnost laboratorního vzorku".

11. V § 5 odstavce 6 a 7 znějí:

"(6) Minimální velikosti vzorků osiva a vzorků sadby brambor pro zkoušení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty elektroforeticky jsou uvedeny v příloze č. 5. Vzor žádosti o elektroforézu je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu.

(7) Pro kontrolu příměsi geneticky modifikované odrůdy v osivu se odebírají 3 vzorky, z nichž jeden je určen pro zkoušku v laboratoři, druhý je uchováván dodavatelem jako rezervní vzorek a třetí je uložen u Ústavu pro případ opakované zkoušky. Vzorky se ukládají tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení. Minimální velikosti vzorků pro zjišťování výskytu genetických modifikací v osivu jsou uvedeny v příloze č. 5.".

12. V § 7 odst. 1 se ve větě poslední slovo "vzorkovatel" nahrazuje slovem "dodavatel".

13. V § 9 odst. 2 se za slovo "vzorku" vkládají slova "sadby brambor" a slova "stanoví příloha č. 2" se nahrazují slovy "je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu".

14. V § 9 odst. 3 se slova "stanoví příloha č. 2" nahrazují slovy "jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu".

15. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Pověřená laboratoř může předčasně zlikvidovat vzorek pouze na základě povolení mimořádné likvidace vydaného Ústavem.".

16. V textu pod skupinovým nadpisem nad § 11 se slova "[K § 5 odst. 9 písm. h), § 6 odst. 10 písm. f) a e) a § 22 odst. 10 písm. b) zákona]" nahrazují slovy "[K § 5 odst. 8 písm. h), § 6 odst. 8 písm. e) a f) a § 22 odst. 10 písm. b) zákona]".

17. V § 11 odst. 4 se slova "a vzor návěsky vzorku na vegetační zkoušku jsou uvedeny v příloze č. 2" nahrazují slovy "je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu".

18. V § 12 odst. 1 se za slova "a vzorky ke stanovení" vkládají slova "výskytu skladištních".

19. V § 12 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

20. V § 12 odstavec 3 zní:

"(3) Požadavky na odběr vzorků osiva pro účely zjišťování výskytu genetických modifikací jsou uvedeny v § 5 odst. 7 a v příloze č. 5. Postupy a metody zjišťování výskytu genetických modifikací ve vzorcích osiva a sadby jsou uvedeny a zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.".

21. V § 13 odstavec 2 zní:

"(2) Pokusy a zkoušky podle odstavce 1 jsou určeny ke kontrole dodržování podmínek, kterým musí vyhovovat osivo a sadba uváděné do oběhu, a k harmonizaci metod používaných při uznávání osiva a sadby.".

22. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2021.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r