Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 157/2021 Sb. Částka: 63/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1354 Rozeslána dne: 6. dubna 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Český statistický úřad
Datum přijetí: 3. dubna 2021 Datum účinnosti od: 7. dubna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
332/2020 Sb.
Předpis mění:
490/2020 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

157

VYHLÁŠKA

ze dne 3. dubna 2021,

kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů


Český statistický úřad stanoví podle § 28 písm. b) zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 17 odst. 3:


Čl. I

V § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, se slovo "narození," nahrazuje slovy "narození a" a na konci textu písmene se doplňují slova "nebo o datu narození a čísle občanského průkazu vedeného v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů4)".

Poznámka pod čarou č. 4 zní:
______________________________________
"4)
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.