Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 228/2021 Sb. Částka: 94/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1898-1902 Rozeslána dne: 9. června 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 31. května 2021 Datum účinnosti od: 1. července 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
252/1997 Sb.; 256/2000 Sb.
Předpis mění:
74/2017 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

228

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek
pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb. a nařízení vlády č. 190/2019 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu vět třetí a čtvrté doplňují slova ", v platném znění".

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo "porcované" nahrazuje slovem "krájené".

3. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo "protlaků" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 17.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

______________________________________
"17)
Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 2 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem "a".

5. V § 2 odst. 1 se na konci písmene d) slovo ", a" nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

6. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova "akce a tištěné" nahrazují slovy "akce nebo tištěné".

7. V § 2 odst. 4 se slova "písm. a) až d)" zrušují.

8. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

9. V § 3 se za slova "podle § 2" vkládají slova "a na sledování, hodnocení nebo propagaci školního projektu".

10. V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo "porcovaného" nahrazuje slovem "krájeného".

11. V § 5 odst. 1 písm. j) se číslo "100" nahrazuje číslem "80".

12. V § 5 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova "nesmí přesáhnout částky uvedené v přílohách č. 1 až 3" nahrazují slovy "je stanovena v přílohách č. 1 a 2" a za slovo "rozlišení" se vkládají slova "podle produktů z ekologického zemědělství a".

13. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále jen "žádost o schválení") může podat osoba, která produkty dodává podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 (dále jen "žadatel").".

14. V § 6 odst. 3 se za slova "závazek žadatele, že" vkládají slova "bude provádět doprovodná vzdělávací opatření a".

15. V § 6 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 4 až 6.

16. V § 6 odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 7 odst. 5 se slova "b) až e)" nahrazují slovy "b) až d)".

17. V § 6 odst. 5 se číslo "6" nahrazuje číslem "4".

18. V § 6 odst. 6 se číslo "7" nahrazuje číslem "5".

19. V § 7 odst. 3 se slovo "října" nahrazuje slovem "května", slovo "příslušný" se nahrazuje slovem "následující" a slovo "prosince" se nahrazuje slovem "srpna".

20. V § 7 odstavec 4 zní:

"(4) Jestliže schválený žadatel hodlá změnit sortiment dodávaných produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) až d) nebo upravit složení dodávaného produktu uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) až d), podá Fondu žádost na jím vydaném formuláři; součástí žádosti musí být údaje podle § 6 odst. 4 a 5.".

21. V § 7 odstavec 6 zní:

"(6) Pokud je schválený žadatel zadavatelem podle § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, předloží Fondu před zahájením plnění veřejné zakázky dokumentaci k postupu výběru dodavatele veřejné zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek.".

22. V § 7 se odstavec 7 zrušuje.

23. V § 8 odst. 1 se slova "ve školách" nahrazují slovy "zapojených do školního projektu".

24. V § 9 odst. 1 se slova "přímo dodává nebo řídí" nahrazují slovem "dodává".

25. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova ", včetně ceny těchto produktů" zrušují.

26. V § 9 odst. 4 úvodní části ustanovení se text "písm. a)" zrušuje.

27. V § 9 odst. 4 písm. a) se slovo "produkty," nahrazuje slovy "produkty; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě, a".

28. V § 9 odst. 4 se na konci písmene b) slovo ", a" nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

29. V § 9 se odstavce 5, 8 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

30. V § 9 odst. 5 se slova "přímo dodává nebo řídí" nahrazují slovem "dodává", slova "i kopii rozhodnutí o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství a" se zrušují, slova "dodávky produktů" se nahrazují slovem "produkty", slovo "doklady" se nahrazuje slovem "doklad", slovo "nich" se nahrazuje slovem "něm" a na konci odstavce se doplňuje věta "Doklad podle věty první lze nahradit elektronickým ověřením příslušných údajů Fondem.".

31. V § 9 odstavec 6 zní:

"(6) Schválenému žadateli podle § 6 odst. 1 se na produkty uvedené v § 2 odst. 1 poskytne podpora ve výši částek uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení.".

32. V § 10 odst. 2 písm. b) se slova "soupis faktur vztahujících" nahrazují slovy "faktury vztahující" a slovo "uhrazených" se nahrazuje slovem "uhrazené".

33. V § 10 odst. 2 písm. d) se slova "podle § 6 odst. 5" zrušují.

34. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

35. Příloha č. 3 se zrušuje.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2020/2021 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2020/2021 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Žadatel schválený Státním zemědělským intervenčním fondem podle § 6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za žadatele schváleného podle § 6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

4. Schválený žadatel doručí pro školní rok 2021/2022 plán doprovodných vzdělávacích opatření podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu do 31. října 2021.

5. Pro školní rok 2021/2022 oznámí Státní zemědělský intervenční fond podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, schválenému žadateli do 31. prosince 2021, zda jsou doprovodná vzdělávací opatření způsobilá.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14 a 19, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.