Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 334/2021 Sb. Částka: 145/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3951 Rozeslána dne: 13. září 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 23. srpna 2021 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
22/1997 Sb.
Předpis mění:
481/2012 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

334

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. srpna 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 34/2011 Sb. a zákona č. 526/2020 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 písm. d), § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2018 Sb., nařízení vlády č. 146/2019 Sb., nařízení vlády č. 121/2020 Sb. a nařízení vlády č. 344/2020 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/647 ze dne 15. ledna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití některých sloučenin olova a šestimocného chromu v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití.".

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/884 ze dne 8. března 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o dobu platnosti výjimky pro použití rtuti v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání.".

3. V příloze č. 2 se doplňuje položka 45, která zní:

"

45 Diazid olova, styfnát olova, plumbum-dipikramát, orthoolovičitan olovnatý a oxid olovičitý v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití a chroman barnatý v pyrotechnických zpožďovacích složích s dlouhým intervalem zpoždění, jež jsou obsaženy v elektrických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití Vztahuje se na elektrozaříz
ení podle § 2 odst. 2 písm. j).
Platnost do 20. dubna 2026.

".


4. V příloze č. 3 položce 42 se věta "Platí do 30. června 2019." nahrazuje větou "Platí do 30. června 2026.".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.


Místopředseda vlády,
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.