Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
Citace: 377/2021 Sb. Částka: 167/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4848 Rozeslána dne: 18. října 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: 11. října 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
133/1985 Sb.; 239/2000 Sb.
Předpis mění:
246/2001 Sb.; 328/2001 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

377

VYHLÁŠKA

ze dne 11. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.


Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 229/2016 Sb., (dále jen "zákon o požární ochraně") k provedení § 6c a § 15 odst. 2 zákona o požární ochraně, a podle § 35 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon o integrovaném záchranném systému") k provedení § 5 odst. 4 zákona o integrovaném záchranném systému:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o požární prevenci

Čl. I

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. a vyhlášky č. 19/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova "číslo tísňového volání (ohlašovny požárů)" nahrazují slovy "tísňové číslo (telefonní číslo ohlašovny požárů)".

2. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova "tísňového volání" nahrazují slovy "tísňové komunikace".

3. V § 32 odst. 2 písmeno e) zní:

"e)
tísňová čísla,".


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o některých podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného systému

Čl. II

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "tísňové volání, které je mu doručeno" nahrazují slovy "tísňovou komunikaci, která je mu doručena".

2. V § 12 odst. 2 se slova "přepojit tísňové volání, které" nahrazují slovy "předat tísňovou komunikaci, kterou".

3. V § 13 písmeno a) zní:

"a)
zajišťuje příjem tísňové komunikace na jednotném evropském tísňovém čísle 112 a národním tísňovém čísle 150,".

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.


ČÁST TŘETÍ

Účinnost

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministr:
Hamáček v. r.