Ročník 2022
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Citace: 147/2022 Sb. Částka: 69/2022 Sb.
Na straně (od-do): 1434-1449 Rozeslána dne: 8. června 2022
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
Datum přijetí: 20. května 2022 Datum účinnosti od: 1. července 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
458/2000 Sb.
Předpis mění:
8/2016 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

147

VYHLÁŠKA

ze dne 20. května 2022,

kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání
v energetických odvětvích


Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. a) a o) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 362/2021 Sb., k provedení § 7, § 11g odst. 1 a § 11h odst. 2 energetického zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, se mění takto:

1. V úvodní větě se za text "a)" vkládají slova "a o)" a slova "a zákona č. 211/2011 Sb., k provedení § 7" se nahrazují slovy ", zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 362/2021 Sb., k provedení § 7, § 11g odst. 1 a § 11h odst. 2".

2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Tato vyhláška dále stanoví vzory formulářů na podávání žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele a žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele.".

3. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)
objemem dostupných peněžních prostředků k zajištění výkonu licencované činnosti v plánovaném rozsahu odpovídajícím písmenu c), a to

1.
měsíčními výpisy z účtu o počátečních a konečných zůstatcích za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku,

2.
vyjádřením banky nebo zahraniční banky, u níž má žadatel veden účet, o pohybech na účtu za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku, nebo

3.
smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu v případě, že žadatel ke dni podání žádosti nemá na základě prokázání předpokladů podle bodu 1 nebo 2 k dispozici dostatečné peněžní prostředky k zajištění výkonu licencované činnosti,".

4. V § 2 odst. 1 písm. c) se slovo "dlouhodobé" zrušuje a za slova "financování licencované činnosti" se vkládají slova "na dobu nejméně 5 let".

5. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

6. V § 2 odst. 2 se slova "nebo že soud nezamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení," zrušují.

7. V § 2 odst. 5 se slova "4 nebo 5" nahrazují slovy "3 nebo 4".

8. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Pokud jsou finanční předpoklady podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 prokazovány smlouvou uzavřenou se spojenou osobou podle zákona upravujícího daně z příjmů, je žadatel o udělení licence povinen předložit doklady podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2 i za tuto osobu.".

9. V § 3 odst. 2 se slovo "prokazující" nahrazuje slovem "osvědčující" a za slovo "nahradit" se vkládají slova "odborným stanoviskem vydaným pověřenou organizací podle zákona upravujícího bezpečnost práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo".

10. V § 3 odst. 3 se slova "prokazující provedení revize, odborné prohlídky nebo zkoušky" nahrazují slovy "osvědčující bezpečnost energetického zařízení" a slova "znalecký posudek podle odstavce" se zrušují.

11. V § 3 odst. 5 písm. c) se na konci bodu 4 doplňuje slovo "nebo" a bod 5 se zrušuje.

Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 5.

12. V § 3 odst. 5 písm. d) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.

13. V § 5 odst. 2 písm. b) se slova "nebo jiným dokladem, na základě kterého" nahrazují slovy " , na základě které" a za slovo "zařízení" se vkládají slova " , případně jiným dokladem osvědčujícím existenci užívacího práva".

14. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Vymezené území se v žádosti o udělení licence a dokladech přikládaných k žádosti určuje pro licencovanou činnost distribuce elektřiny, distribuce plynu nebo rozvodu tepelné energie

a)
seznamem katastrálních území v souvislém území nebo seznamem katastrálních území včetně parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se nacházejí zařízení distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení, a

b)
zákresem umístění energetického zařízení do katastrální mapy v měřítku, které odpovídá rozsahu energetického zařízení uvedenému v žádosti a zaručuje zřetelnost zákresu.".

15. V § 7 úvodní část ustanovení zní: "Provozovna se v dokladech přikládaných k žádosti o udělení licence vymezuje údaji, kterými jsou".

16. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Vzory formulářů na podávání žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele a žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele jsou uvedeny v přílohách č. 25 až 28 k této vyhlášce.".

17. V příloze č. 12 se bod 16 zrušuje.

18. V příloze č. 13 se bod 11 zrušuje.

19. Přílohy č. 15 až 18 znějí:

"Příloha č. 15 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

20. V příloze č. 19 se bod 14 zrušuje.".

21. V příloze č. 20 se bod 11 zrušuje.

22. Doplňují se přílohy č. 25 až 28, které znějí:

"Příloha č. 25 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.


Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.