Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Citace: 47/2023 Sb. Částka: 27/2023 Sb.
Na straně (od-do): 362-375 Rozeslána dne: 28. února 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 21. února 2023 Datum účinnosti od: 1. března 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
243/2022 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

47

VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2023

o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu
vybraných plastových výrobků na životní prostředí


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 3, § 9 odst. 3, § 10a odst. 3, § 13 odst. 7, § 21 odst. 5 a § 22 odst. 5 zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)
rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence,

b)
minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů,

c)
rozsah údajů vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení o zpětně odebraném množství odpadu z lovných zařízení obsahujících plast v hmotnostních jednotkách,

d)
formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,

e)
rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému,

f)
obsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému,

g)
minimální rozsah ověření údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných výrobci provozovateli kolektivního systému.


§ 2

Rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků
uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence

(1) Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v částech B až D přílohy k zákonu nebo lovných zařízení obsahujících plast vede evidenci samostatně pro

a)
hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů,

b)
předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost,

c)
tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky,

d)
balónky, kromě balónků pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům, nebo

e)
lovná zařízení obsahující plast.

(2) Výrobce podle odstavce 1 vede evidenci množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh minimálně v tomto rozsahu:

a)
rok, ve kterém byly vybrané plastové výrobky uvedeny na trh,

b)
druh vybraných plastových výrobků podle odstavce 1 písm. a) až e),

c)
hmotnost vybraných plastových výrobků uvedených na trh; v případě tabákových výrobků s filtry je předmětem evidence pouze hmotnost filtrů obsahujících plast.

(3) Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v částech B až D přílohy k zákonu ohlašuje údaje z evidence množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh v rozsahu tabulek č. 1 a 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(4) Výrobce lovných zařízení obsahujících plast ohlašuje množství těchto lovných zařízení uvedených na trh v rozsahu tabulek č. 1 a 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.


§ 3

Minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její
zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů

(1) Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v části C přílohy k zákonu nebo lovných zařízení obsahujících plast je povinen využívat při provádění osvětové činnosti každoročně alespoň 2 z těchto informačních prostředků nebo způsobů:

a)
rozhlasové nebo televizní vysílání,

b)
elektronickou komunikaci, například komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, internetové prezentace nebo bannery,

c)
osobní sdělení, zejména formou školních vzdělávacích akcí, výstav nebo veletrhů, nebo

d)
periodický tisk.

(2) Osvětová činnost musí být realizována se zřetelem na populaci ve věku 6 až 15 let; to neplatí pro osvětovou činnost týkající se

a)
tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky,

b)
hygienických vložek, tamponů a aplikátorů tamponů.

(3) Při provádění osvětové činnosti musí být uváděn název výrobce nebo provozovatele kolektivního systému, který ji organizuje a zajišťuje její financování, nebo značka nebo název informační kampaně.


§ 4

Rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních
obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem
lovných zařízení

Výrobce lovných zařízení obsahujících plast vede a ohlašuje údaje o množství zpětně odebraných odpadních lovných zařízení obsahujících plast v rozsahu tabulek č. 1 a 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.


§ 5

Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění
k provozování kolektivního systému

Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 6

Rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem
kolektivního systému

(1) Provozovatel kolektivního systému vede evidenci výrobců, s nimiž má uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění, v tomto rozsahu:

a)
jméno a příjmení nebo název a v případě právnické osoby též právní formu,

b)
sídlo,

c)
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

d)
druh vybraných plastových výrobků,

e)
značka vybraných plastových výrobků a

f)
použitý způsob prodeje.

(2) Provozovatel kolektivního systému vede evidenci množství vybraných výrobků uvedených na trh výrobci, kteří s ním mají uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění, způsobem podle § 2 odst. 1 a v rozsahu podle § 2 odst. 2 této vyhlášky.


§ 7

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o vybraných
plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému

(1) Vzor a obsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Provozovatel kolektivního systému zasílá roční zprávu v rozsahu tabulek č. 1 až 6 přílohy č. 3 k této vyhlášce. Tabulky č. 3A, 3B nebo 3C přílohy č. 3 k této vyhlášce zasílá provozovatel kolektivního systému podle druhu vybraných plastových výrobků, pro které zajišťuje kolektivní plnění povinností výrobců. Tabulku č. 5 přílohy č. 3 k této vyhlášce zasílá pouze provozovatel kolektivního systému zajišťující kolektivní plnění povinností výrobců vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 1 části D přílohy k zákonu.


§ 8

Minimální rozsah ověření údajů o množství vybraných plastových
výrobků uvedených na trh a vykázaných výrobci
provozovateli kolektivního systému

Provozovatel kolektivního systému je povinen každoročně zajistit, aby auditor provedl ověření údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných provozovateli kolektivního systému jednotlivými výrobci v takovém rozsahu, aby ve zprávě o ověření vyjádřil závěr, zda údaje o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných provozovateli kolektivního systému jednotlivými výrobci jsou ve všech významných ohledech správné a úplné.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2023.


Ministr životního prostředí:
Ing. Jurečka v. r.


____________________________________________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/958 ze dne 31. května 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o lovných zařízeních uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v členských státech a formát zprávy o kontrole kvality v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) a čl. 13 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2267 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o sebraném odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 47/2023 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 47/2023 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 47/2023 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)