Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 252/2023 Sb. Částka: 115/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3042-3044 Rozeslána dne: 25. srpna 2023
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 13. srpna 2023 Datum účinnosti od: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
565/1990 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 307/0

Text předpisu:

252

ZÁKON

ze dne 13. července 2023,

kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 278/2019 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 363/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Poplatkovým obdobím poplatku ze psů je kalendářní rok.".

2. V nadpisu § 3 se slovo "Subjekt" nahrazuje slovem "Poplatník".

3. V § 3a odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova ", s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče".

4. V nadpisech § 10e a 10i se slovo "Subjekt" nahrazuje slovem "Poplatník".

5. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11

Stanovení poplatku

(1) Správce poplatku vyměří poplatek poplatkovému subjektu jeho předepsáním do evidence poplatků ve správné výši bez vydání rozhodnutí, je-li splněna případná ohlašovací povinnost a nemá-li pochybnost o jeho výši, a to ke dni jeho

a)
splatnosti, pokud je k tomuto dni zcela zaplacen nebo odveden, nebo

b)
opožděného zaplacení nebo odvedení, pokud je k tomuto dni zcela zaplacen nebo odveden, aniž by dosud vydal rozhodnutí o vyměření poplatku.

(2) Správce poplatku vždy vyměří poplatkovému subjektu poplatek rozhodnutím, pokud

a)
nejsou splněny podmínky pro jeho vyměření předepsáním do evidence poplatků podle odstavce 1,

b)
jde o poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, u něhož obec zvolila v obecně závazné vyhlášce dílčí základ podle § 10k odst. 1 písm. a) nebo b), nebo

c)
je proti poplatkovému subjektu vedeno insolvenční řízení, a to za poplatkové období podle § 11d odst. 1 nebo 3.

(3) Správce poplatku doměří poplatkovému subjektu poplatek rozhodnutím, pokud je původním rozhodnutím vyměřen v nesprávné výši. Doměřit poplatek lze na základě vyhledávací nebo kontrolní činnosti správce poplatku. Opakovaně doměřit poplatek lze pouze tehdy, pokud

a)
správce poplatku zjistí nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění správce poplatku uplatněny v předcházejícím řízení a které zakládají pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti dosud stanoveného poplatku, a to pouze v rozsahu, který odpovídá nově zjištěným skutečnostem nebo důkazům, nebo

b)
poplatkový subjekt učiní úkon, kterým mění své dosavadní ohlášení, pokud nové skutečnosti vyplývající ze změny ohlášení nemohly být bez zavinění poplatkového subjektu uplatněny v předcházejícím řízení, a to pouze v rozsahu, který odpovídá změně ohlášení.

(4) Poplatek lze vyměřit také hromadným předpisným seznamem.".

6. Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11d, které včetně nadpisů znějí:

"§ 11a

Žádost o vyměření poplatku rozhodnutím

(1) Poplatkový subjekt je oprávněn ve lhůtě pro stanovení poplatku požádat správce poplatku o vyměření poplatku rozhodnutím.

(2) Pokud je již poplatek vyměřen dříve vydaným rozhodnutím, není žádost podle odstavce 1 přípustná.

(3) Lhůta pro stanovení poplatku se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení poplatku došlo k podání žádosti podle odstavce 1.

(4) Správce poplatku na žádost podle odstavce 1 vyměří poplatkovému subjektu poplatek rozhodnutím, a to nejdříve po uplynutí poplatkového období. V jeho odůvodnění se vypořádá s případnými důvody uvedenými v žádosti. K dřívějšímu vyměření poplatku předepsáním do evidence poplatků se nepřihlíží. Na poplatek se v takovém případě hledí, jako by nebyl vyměřen.

(5) Odstavce 3 a 4 se nepoužijí, pokud je žádost nepřípustná.


§ 11b

Společná ustanovení pro stanovení poplatku

(1) Poplatkovým subjektem je pro účely tohoto zákona

a)
poplatník poplatku, nebo

b)
plátce poplatku, pokud jde o poplatek odváděný plátcem poplatku.

(2) Poplatek stanovený rozhodnutím správce poplatku je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Tato lhůta splatnosti je s výjimkou případu, kdy je poplatek vyměřován podle § 11 odst. 2 písm. b), náhradní lhůtou splatnosti.

(3) Poplatek vyměřený rozhodnutím podle § 11a odst. 4, které je vydáno přede dnem splatnosti poplatku podle obecně závazné vyhlášky, je splatný v den splatnosti poplatku podle obecně závazné vyhlášky.

(4) Lhůta pro stanovení poplatku, jehož poplatkovým obdobím je kalendářní rok, počne běžet prvním dnem bezprostředně následujícím po skončení poplatkového období.


§ 11c

Zvýšení poplatku

(1) Správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku. Zvýšení poplatku je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

(2) Poplatkovému subjektu, který zaplatí nebo odvede poplatek ve správné výši opožděně, aniž by dosud bylo vydáno rozhodnutí o vyměření poplatku, může správce poplatku stanovit zvýšení poplatku do 1 roku ode dne opožděného zaplacení nebo odvedení tohoto poplatku, nejpozději však do uplynutí lhůty pro stanovení poplatku.

(3) Dojde-li k doměření poplatku, správce poplatku může stanovit novou výši zvýšení poplatku.

(4) Zvýšení poplatku stanoví správce poplatku poplatkovému subjektu platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(5) Zvýšení poplatku je splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o zvýšení poplatku.

(6) Penále a úroky podle daňového řádu se neuplatní.


§ 11d

Vztah k insolvenčnímu řízení

(1) Pokud nejsou do dne účinnosti rozhodnutí o úpadku splněny podmínky pro vyměření poplatku předepsáním do evidence poplatků podle § 11 odst. 1, skončí poplatkové období, v němž nastávají účinky rozhodnutí o úpadku poplatkového subjektu, posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastávají účinky tohoto rozhodnutí.

(2) Poplatkové období začínající prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž nastávají účinky rozhodnutí o úpadku poplatkového subjektu, skončí posledním dnem kalendářního roku, ve kterém nastávají účinky rozhodnutí o úpadku.

(3) Pokud je insolvenčnímu soudu předložena konečná zpráva a do dne jejího předložení nejsou splněny podmínky pro vyměření poplatku předepsáním do evidence poplatků podle § 11 odst. 1, skončí poplatkové období posledním dnem kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém je tato zpráva předložena.

(4) Poplatkové období začínající prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém je předložena insolvenčnímu soudu konečná zpráva, skončí posledním dnem kalendářního roku, ve kterém je předložena konečná zpráva.

(5) Odstavce 1 až 4 se použijí pouze v případě poplatku, jehož poplatkovým obdobím je kalendářní rok.".

7. V § 12 odst. 2 se slovo "vyměří" nahrazuje slovem "stanoví".

8. V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Právní moc dosavadních rozhodnutí o stanovení poplatku poplatníkovi není jeho stanovení zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka na překážku.".

9. V § 14 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova ", nejde-li o poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, u něhož obec zvolila v obecně závazné vyhlášce dílčí základ podle § 10k odst. 1 písm. a) nebo b)".

10. V § 14a odst. 1 se slova "Poplatník nebo plátce poplatku" nahrazují slovy "Poplatkový subjekt" a věta poslední se zrušuje.

11. V § 14a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "poplatník nebo plátce" nahrazují slovy "poplatkový subjekt".

12. V § 14a odst. 2 písm. b) se slova "poplatníka nebo plátce" nahrazují slovy "poplatkového subjektu".

13. V § 14a odst. 3 se slova "Poplatník nebo plátce" nahrazují slovy "Poplatkový subjekt".

14. V § 14a odst. 4 se slova "poplatník nebo plátce" nahrazují slovy "poplatkový subjekt".

15. V § 14a odst. 6 se za slovo "poplatník" vkládají slova ", který je poplatkovým subjektem,".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.