Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 257/2023 Sb. Částka: 118/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3138-3156 Rozeslána dne: 25. srpna 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo dopravy
Datum přijetí: 15. srpna 2023 Datum účinnosti od: 1. září 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
56/2001 Sb.
Předpis mění:
355/2006 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

257

VYHLÁŠKA

ze dne 15. srpna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu,
způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování
silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 79a odst. 6, § 79b odst. 8 a § 79c odst. 4 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb. a vyhlášky č. 163/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova "předsedy krajské testovací komise zapsané" nahrazují slovem "uvedeného".

2. V § 2 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta "Platnost testování a výsledek technické prohlídky historického vozidla ověří místně příslušný úřad a vyznačí do průkazu historického vozidla při jeho vydání.".

3. V § 2 odstavec 4 zní:

"(4) Do spisu historického vozidla místně příslušný úřad zakládá původní registrační doklady a doklady původu, pokud byly předloženy, a žádost o provedení testování historického vozidla, která obsahuje protokol o kladném testování a případně další předložené doklady. Do registru historických a sportovních vozidel místně příslušný úřad vkládá naskenované kopie těchto dokladů.".

4. V § 3 odst. 1 se slova "technického průkazu vozidla" nahrazují slovy "registru historických a sportovních vozidel".

5. V § 3 odst. 1 se slova "uvede přidělení zvláštní registrační značky" nahrazují slovy "zapíše přidělenou zvláštní registrační značku".

6. V § 4 se slova "je vybaveno předepsaným počtem osvětlovacích zdrojů podle zvláštního právního předpisu1), a není-li jimi vybaveno od výrobce vozidla, musí být vozidlo vybaveno předepsaným počtem přídavných osvětlovacích zdrojů umístěných na osvětlovací rampě" nahrazují slovy "splňuje technické požadavky na obrysová světla, platné pro danou kategorii vozidla v době prvního schválení technické způsobilosti vozidla v České republice".

7. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

8. V § 4 se za větu první vkládá věta "V případě, že vozidlo není vybaveno předepsaným počtem obrysových světel od výrobce vozidla, musí být vybaveno dvěma obrysovými světly bílé barvy vpředu a dvěma obrysovými světly červené barvy vzadu, s výjimkou jednostopých vozidel, která musí být vybavena jedním světlem bílé barvy vpředu a jedním světlem červené barvy vzadu.".

9. V § 4 se slova "v žádosti o provedení testování historického vozidla předseda krajské testovací komise" nahrazují slovy "místně příslušný úřad".

10. V nadpisu § 6 se za slovo "historického" vkládají slova "nebo silničního".

11. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Testování historického nebo silničního vozidla provádí právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel, podle Mezinárodního technického kodexu Mezinárodní federace historických vozidel - FIVA, International Technical Code (dále jen "mezinárodní technický kodex"), v platném znění, nebo Mezinárodní automobilovou federací, podle přílohy K Mezinárodních sportovních řádů - FIA, Appendix K to the International Sporting Code (dále jen "mezinárodní sportovní řády").".

12. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Právnická osoba, která provedla testování vozidla na historickou původnost, poskytne ministerstvu elektronicky údaje o vozidle, které prošlo testováním s kladným výsledkem, v rozsahu tovární značka, typ, identifikační číslo vozidla (VIN), vlastník a provozovatel, a naskenovanou kopii úplné a potvrzené žádosti o provedení testování historického vozidla.".

13. V § 6 odstavec 3 zní:

"(3) Při testování historického nebo silničního vozidla se ověřuje jeho historická původnost. Výsledek testování historického nebo silničního vozidla vyznačí právnická osoba do žádosti o provedení testování historického vozidla a do průkazu historického vozidla, byl-li vydán.".

14. V § 6 se odstavce 4 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 4.

15. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Pro testování silničního vozidla se použije příloha č. 6 k této vyhlášce obdobně.

(6) Vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce a vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.".

16. § 6a se zrušuje.

17. V § 7 odst. 4 se za slovo "průkazu" vkládají slova "sportovního vozidla".

18. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

19. Přílohy č. 4 a 5 znějí:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

20. Přílohy č. 6 až 8 znějí:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Tiskopisy vyrobené podle vzorů uvedených v přílohách č. 2 až 5 a 7 k vyhlášce č. 355/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2028.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 19, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.


Ministr:
Mgr. Kupka v. r.