Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 259/2023 Sb. Částka: 119/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3164-3165 Rozeslána dne: 25. srpna 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo obrany
Datum přijetí: 10. srpna 2023 Datum účinnosti od: 1. září 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
221/1999 Sb.
Předpis mění:
263/1999 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

259

VYHLÁŠKA

ze dne 10. srpna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna
vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo obrany stanoví podle § 39 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:


Čl. I

Vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění vyhlášky č. 105/2005 Sb., vyhlášky č. 64/2006 Sb. a vyhlášky č. 222/2007 Sb., se mění takto:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:

"§ 2a

Služební volno z důvodu poskytování dlouhodobé péče

Jde-li o poskytování dlouhodobé péče, v případech podle zákona o nemocenském pojištění se vojákovi poskytne další služební volno na celou dobu poskytování dlouhodobé péče.".

2. V příloze č. 2 bodě 3 písmeno a) zní:

"a)
dítěte, matky, otce, manžela nebo manželky, druha nebo družky, partnera nebo partnerky v registrovaném partnerství do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení,".

3. V příloze č. 2 bodě 4 písm. a) se za slova "mladšího 10 let," vkládají slova "i když nežije s vojákem ve společné domácnosti,".

4. V příloze č. 2 bodě 4 písm. b) se za slova "mladší 10 let" vkládají slova "i když nežije s vojákem ve společné domácnosti," a slovo "toho" se zrušuje.

5. V příloze č. 2 bodě 4 písm. ba) se za slova "příslušných orgánů" vkládají slova "z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události".

6. V příloze č. 2 bodě 4 písmeno c) zní:

"c)
při ošetřování dítěte, které dosáhlo aspoň 10 let věku, matky, otce, manžela nebo manželky, partnera nebo partnerky v registrovaném partnerství, anebo jiné osoby, která žije s vojákem ve společné domácnosti, jestliže jejich zdravotní stav nezbytně vyžaduje, na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře, ošetřování jinou osobou.".

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

7. V příloze č. 2 bodě 4 se na konci textu předposledního odstavce doplňují slova "o dítě".

8. V příloze č. 2 bodě 4 se na konci textu posledního odstavce slovo "družkou" nahrazuje slovy "druhem nebo družkou nebo s partnerem anebo partnerkou v registrovaném partnerství".

9. V příloze č. 2 bodě 7 se slova "zájmu ozbrojených sil České republiky" nahrazují slovy "důležitém zájmu služby".

10. V příloze č. 2 bodě 7 písm. a) a b) se za slova "při stěhování" vkládá slovo "domácnosti".

11. V příloze č. 2 se na konci bodu 7 doplňuje odstavec, který zní:

"Důležitým zájmem služby se pro účely poskytnutí služebního volna rozumí zejména přiblížení domácnosti vojáka stanovenému místu výkonu služby.".

12. V příloze č. 2 bodě 8 se v posledním odstavci číslo "3" nahrazuje číslem "2".

13. V příloze č. 2 bod 10 zní:

"10. Vyřízení

a)
důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí, které vyžadují osobní účast vojáka a nelze je vyřídit mimo dobu služby,

b)
naléhavých záležitostí v případech nemoci nebo úrazu dítěte, matky, otce, manžela nebo manželky, druha nebo družky, partnera nebo partnerky v registrovaném partnerství, při kterých je okamžitá přítomnost vojáka nepostradatelná.

Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, v celkovém rozsahu nejvýše 40 hodin v kalendářním roce.".

14. V příloze č. 2 bodě 13 se slova "služby v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil v zahraničí" nahrazují slovy "zahraniční operace" a slova "jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil v zahraničí" se nahrazují slovy "zahraniční operaci".

15. V příloze č. 2 se za bod 13 doplňuje bod 14,který zní:

"14. Zdravotní úkony související s výkonem služby

Služební volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne vojákovi, který se podrobí zdravotnímu úkonu souvisejícímu s výkonem služby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.


Ministryně:
Mgr. Černochová v. r.