Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 265/2023 Sb. Částka: 123/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3338-3339 Rozeslána dne: 31. srpna 2023
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 16. srpna 2023 Datum účinnosti od: 1. září 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
563/2004 Sb.
Předpis mění:
75/2005 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

265

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. srpna 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb., nařízení vlády č. 239/2015 Sb., nařízení vlády č. 195/2019 Sb., nařízení vlády č. 562/2020 Sb. a nařízení vlády č. 125/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova "přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen "přímá pedagogická činnost")" nahrazují slovy "přímé pedagogické činnosti".

2. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Není-li v přílohách k tomuto nařízení rozsah hodin přímé pedagogické činnosti pedagogického pracovníka stanoven, stanoví mu jej ředitel školy, a to nejvýše na 32 hodin týdně.".

3. V příloze č. 1 bodě 14.1. se slovo "učitel" nahrazuje slovem "pedagog".

4. V příloze č. 1 se bod 14.2. zrušuje.

5. V příloze č. 1 se za bod 16.2. vkládá nový bod 16.3., který zní:
"
16.3. Školský logoped 20 až 24
".

Dosavadní body 16.3. až 16.5. se označují jako body 16.4. až 16.6.

6. V příloze č. 3 bod 2. zní:

2. Základní umělecká škola
zástupce ředitele školy vykonávající činnost učitele v individuální výuce do 14 o 11 hodin týdně
15 až 29 o 14 hodin týdně
30 až 39 o 18 hodin týdně
40 až 49 o 23 hodin týdně
50 a více o 28 hodin týdně
zástupce ředitele školy vykonávající činnost učitele ve skupinové nebo kolektivní výuce do 14 o 9 hodin týdně
15 až 29 o 12 hodin týdně
30 až 39 o 16 hodin týdně
40 až 49 o 21 hodin týdně
50 a více o 26 hodin týdně
".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
doc. PhDr. Bek, Ph.D., v. r.