Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů
Citace: 279/2023 Sb. Částka: 130/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3958 Rozeslána dne: 19. září 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Český báňský úřad
Datum přijetí: 6. září 2023 Datum účinnosti od: 20. září 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
61/1988 Sb.
Předpis mění:
394/2011 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

279

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2023,

kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů


Český báňský úřad stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 184/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů, se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se slova "hlavního města Prahy a pro území kraje" nahrazují slovy "Hlavního města Prahy a kraje".

2. V § 1 písm. e) se slova "a Pardubického" nahrazují slovy ", Pardubického, Libereckého a Vysočina".

3. V § 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Předseda:
Ing. Štemberka, Ph.D., v. r.