Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Citace: 285/2023 Sb. Částka: 134/2023 Sb.
Na straně (od-do): 4075-4081 Rozeslána dne: 22. září 2023
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 23. srpna 2023 Datum účinnosti od: 23. září 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. XIII
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
182/2006 Sb.; 312/2006 Sb.; 549/1991 Sb.; 358/1992 Sb.; 586/1992 Sb.; 592/1992 Sb.; 6/2002 Sb.; 235/2004 Sb.; 121/2008 Sb.; 91/2012 Sb.; 292/2013 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 372/0

Text předpisu:

285

ZÁKON

ze dne 23. srpna 2023,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna insolvenčního zákona

Čl. I

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 230/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 191/2020 Sb., zákona č. 460/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 298/2021 Sb., zákona č. 96/2022 Sb. a zákona č. 416/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Insolvenční správce je dále vyloučen, jestliže v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení vykonával podle zákona o preventivní restrukturalizaci funkci restrukturalizačního správce dlužníka nebo osoby tvořící s dlužníkem koncern.".

2. V § 97 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) K insolvenčnímu návrhu věřitele, vůči kterému trvají účinky všeobecného nebo individuálního moratoria podle zákona o preventivní restrukturalizaci, se nepřihlíží.".

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

3. V § 98 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Po dobu trvání účinků všeobecného moratoria podle zákona o preventivní restrukturalizaci se odstavce 1 a 2 nepoužijí.".

4. V § 169 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, pokud vznikly podle zákona o preventivní restrukturalizaci, jsou

a)
pohledávky z poskytnutého prozatímního financování,

b)
pohledávky nespřízněných osob vymezených podle zákona o preventivní restrukturalizaci z poskytnutého nového financování a

c)
pohledávky věřitele ze smluv o dodávkách zboží, služeb, energií nebo jiného druhu plnění, které byly nezbytné pro pokračování běžného provozu obchodního závodu podnikatele a které vznikly v době, ve které vůči němu trvaly účinky všeobecného nebo individuálního moratoria.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

5. V § 231 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) V insolvenčním řízení nelze zjistit neplatnost právního úkonu spočívajícího v poskytnutí prozatímního financování, nového financování nebo dalších plateb souvisejících s preventivní restrukturalizací, pokud tento právní úkon splňuje podmínky podle § 27 zákona o preventivní restrukturalizaci; to platí i na věcně právní účinky takového právního úkonu.".

6. V § 235 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Za neúčinný nelze označit ani právní úkon spočívající v poskytnutí prozatímního financování, nového financování nebo dalších plateb souvisejících s preventivní restrukturalizací, pokud tento právní úkon splňuje podmínky podle § 27 zákona o preventivní restrukturalizaci; to platí i na věcně právní účinky takového právního úkonu.".


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o insolvenčních správcích

Čl. II

V § 13 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 185/2013 Sb. a zákona č. 64/2017 Sb., se za slovo "řádem" vkládají slova ", zákonem o preventivní restrukturalizaci".


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o soudních poplatcích

Čl. III

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 297/2021 Sb. a zákona č. 416/2022 Sb., se mění takto:

1. Za položku 9 se vkládá nová položka 9a, která zní:

"Položka 9a

1. Za návrh na vyhlášení všeobecného moratoria ve věcech preventivní restrukturalizace

5 000 Kč


2. Za návrh na vyhlášení individuálního moratoria ve věcech preventivní restrukturalizace

1 000 Kč


3. Za návrh na potvrzení restrukturalizačního plánu ve věcech preventivní restrukturalizace

15 000 Kč


4. Za návrh na doručení písemnosti vyhláškou ve věcech preventivní restrukturalizace

1 000 Kč


5.
Za návrh na doručení písemnosti v listinné podobě ve věcech preventivní restrukturalizace za každý doručovaný stejnopis

1 000 Kč".


2. V položce 22 bodě 11 se za slova "insolvenčním řízení" vkládají slova ", v restrukturalizačním řízení".

3. V položce 23 bodě 6 se za slova "insolvenčním řízení" vkládají slova ", v restrukturalizačním řízení".


ČÁST ČTVRTÁ

Změna notářského řádu

Čl. IV

Za § 80h zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 7/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 286/2021 Sb. a zákona č. 300/2021 Sb., se vkládá nový § 80i, který včetně nadpisu zní:

"§ 80i

Notářský zápis o hlasování o přijetí
restrukturalizačního plánu

(1) Na žádost oprávněné osoby notář sepíše notářský zápis o hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci.

(2) Notářský zápis o hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu na schůzi dotčených stran musí obsahovat

a)
jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,

b)
místo a datum sepsání notářského zápisu,

c)
obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která předložila restrukturalizační plán k hlasování o přijetí,

d)
jméno, příjmení, bydliště, datum narození osoby, která za právnickou osobu požádala o sepsání notářského zápisu, údaj o jejím oprávnění za právnickou osobu jednat a údaj o tom, že byla notáři prokázána její totožnost,

e)
údaj o tom, kdy, komu a jakým způsobem byl restrukturalizační plán předložen k hlasování o přijetí,

f)
údaj o místu a datu konání schůze,

g)
údaj o výsledku hlasování s uvedením rozhodného počtu hlasů a údaj o tom, jakým způsobem byl výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů zjištěn,

h)
údaj o tom, zda byl restrukturalizační plán přijat jednotlivými skupinami dotčených stran a zda byl přijat jako celek,

i)
údaj o tom, že notářský zápis byl po přečtení schválen osobou, která požádala o jeho sepsání, případně že schválen nebyl, a důvody jeho neschválení, případně údaj o tom, že tato osoba notáři důvody nesdělila,

j)
podpis osoby, která požádala o sepsání notářského zápisu, případně údaj o tom, že tato osoba notářský zápis odmítla podepsat s uvedením důvodů, proč notářský zápis nepodepsala, případně údaj o tom, že důvody notáři nesdělila,

k)
otisk úředního razítka notáře a jeho podpis,

l)
další údaje, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(3) Notářský zápis o hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu mimo schůzi dotčených stran musí obsahovat kromě náležitostí podle odstavce 2, a to s výjimkou odstavce 2 písm. f), také údaj o tom, že notář osvědčil náležitosti předložených hlasovacích lístků podle § 35 odst. 2 a 3 zákona o preventivní restrukturalizaci.

(4) Zjistí-li notář, že nejsou splněny předpoklady pro hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu podle § 29 odst. 2, § 34 odst. 1 a § 35 odst. 1 zákona o preventivní restrukturalizaci, poučí o tom osobu, která požádala o sepsání notářského zápisu, a tyto skutečnosti uvede do notářského zápisu.

(5) Pro sepsání notářského zápisu o uzavření dohody o přijetí restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci se odstavce 1 a 2 použijí přiměřeně; postup notáře podle § 53 odst. 1 písm. a) se vylučuje. Notářský zápis nelze sepsat dříve, než všem dotčeným stranám uplyne lhůta k podání návrhu na provedení předběžného přezkumu spornosti pohledávky, a před dokončením všech předběžných posouzení spornosti pohledávek, ledaže se všechny dotčené strany písemně vzdají práva podat takový návrh.

(6) Notářský zápis podle odstavců 2, 3 a 5 lze sepsat i v elektronické podobě.".


ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. V

V § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se na konci bodu 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 7, který zní:

"7.
který je v preventivní restrukturalizaci, pokud je pohledávka přímo dotčena restrukturalizačním plánem a zanikla prominutím dluhu podle účinného restrukturalizačního plánu.".


ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Čl. VI

V § 23 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se na konci textu písmene b) doplňují slova ", nebo vedou-li tyto orgány restrukturalizační řízení podle zákona o preventivní restrukturalizaci".


ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. VII

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 42a odst. 1 se za slovo "insolvenčních" vkládají slova "a restrukturalizačních".

2. V § 42a odst. 2 se za slovo "dlužníka," vkládají slova "nebo restrukturalizačních věcí, v nichž se řeší veřejná preventivní restrukturalizace,", za slovo "insolvenčnímu" se vkládají slova "nebo restrukturalizačnímu", za slova "insolvenční návrh" se vkládají slova "nebo návrh na zahájení veřejné preventivní restrukturalizace" a za slova "insolvenčního" se vkládají slova "nebo restrukturalizačního".

3. V § 42a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Rozvrh práce určí způsob přidělování restrukturalizačních věcí pro případ, že není možné použít generátor přidělování v důsledku technické poruchy v trvání nejméně 2 pracovních dnů nebo z jiného důvodu.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

4. V § 42a odst. 5 se za slovo "koncern" vkládají slova "nebo jsou manžely".

5. V § 42a se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Rozvrh práce může stanovit pravidla, podle nichž se další insolvenční věc dlužníka přidělí do stejného soudního oddělení, zejména jde-li o opakovaný insolvenční návrh.".

6. V § 42a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Rozvrh práce může stanovit pravidla, podle nichž se další návrh na zahájení restrukturalizačního řízení vedeného se stejným podnikatelem přidělí do stejného soudního oddělení; odstavec 5 věta první se použije i pro přidělování restrukturalizačních věcí podnikatelů, kteří tvoří koncern.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

7. V § 42a odst. 7 se za slovo "insolvenčních" vkládají slova "a restrukturalizačních" a slova "a 3" se nahrazují slovy "až 4".

8. Za § 42e se vkládá nový § 42f, který zní:

"§ 42f

Pro přidělení restrukturalizační věci se § 42b a 42e použijí obdobně.".

9. V § 45 odst. 3 se za slovo "insolvenčních" vkládají slova "a restrukturalizačních".


ČÁST OSMÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. VIII

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 256/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 355/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 93/2022 Sb., zákona č. 366/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb. a zákona č. 251/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 42 odstavec 2 zní:

"(2) Opravu základu daně podle odstavce 1 písm. f) nelze provést u plnění, které není jako pohledávka zahrnuto do schváleného

a)
reorganizačního plánu v případě reorganizace, nebo

b)
restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci v případě preventivní restrukturalizace.".

2. V § 42 odst. 3 písm. b) se slovo "schválení" nahrazuje slovem "účinnosti".

3. V § 42 odst. 3 písm. c) se slovo "nebo" zrušuje.

4. V § 42 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e)
dnem účinnosti restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci v případě, že k opravě základu daně dochází z důvodu změny výše základu daně na základě tohoto plánu, nebo

f)
dnem účinnosti rozhodnutí o zrušení účinnosti restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci v případě, že k opravě základu daně dochází z důvodu změny výše základu daně na základě tohoto zrušení.".

5. V § 42 odst. 8 se věta druhá zrušuje.

6. V § 42 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Lhůta pro opravu základu daně neběží

a)
po dobu soudního nebo rozhodčího řízení v souvislosti se zbožím nebo službou, které byly předmětem původního uskutečněného zdanitelného plnění, pokud toto řízení má vliv na výši základu daně,

b)
v případě insolvenčního řízení v období ode dne zahájení insolvenčního řízení do dne předcházejícího dni účinnosti reorganizačního plánu,

c)
v případě preventivní restrukturalizace podle zákona o preventivní restrukturalizaci

1.
po dobu účinnosti všeobecného nebo individuálního moratoria v případě pohledávek osob, na které se toto moratorium vztahuje, nebo

2.
v období ode dne zahájení preventivní restrukturalizace do dne předcházejícího dni účinnosti restrukturalizačního plánu, a to po dobu, po níž je pohledávka zahrnuta do preventivní restrukturalizace.".

Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 10 až 13.

7. V § 45 odst. 3 se číslo "11" nahrazuje číslem "12".

8. V § 46 odst. 5 se na konci písmene d) slovo "nebo" zrušuje.

9. V § 46 odst. 5 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

"f)
po dobu účinnosti všeobecného nebo individuálního moratoria podle zákona o preventivní restrukturalizaci v případě pohledávek osob, na které se toto moratorium vztahuje, nebo

g)
v případě dotčené pohledávky dotčené strany podle zákona o preventivní restrukturalizaci, a to po dobu, po níž je pohledávka zahrnuta do preventivní restrukturalizace podle zákona o preventivní restrukturalizaci.".

10. V § 110zm odst. 1 se číslo "9" nahrazuje číslem "10".


Čl. IX

Přechodné ustanovení

V případě insolvenčních řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších
úřednících státního zastupitelství

Čl. X

V § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 224/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb. a zákona č. 527/2020 Sb., se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

"o)
jednání a rozhodnutí v restrukturalizačním řízení o

1.
jmenování restrukturalizačního správce,

2.
odvolání restrukturalizačního správce z funkce,

3.
ukončení výkonu funkce restrukturalizačního správce,

4.
návrhu na vyhlášení všeobecného moratoria,

5.
návrhu na vyhlášení individuálního moratoria,

6.
návrhu na provedení předběžného přezkumu spornosti pohledávky,

7.
návrhu na potvrzení restrukturalizačního plánu,

8.
skončení preventivní restrukturalizace,

9.
návrhu na zrušení restrukturalizačního plánu.".


ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Čl. XI

V § 111 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Odstavce 1 až 5 se použijí i pro řízení o veřejné preventivní restrukturalizaci podle zákona o preventivní restrukturalizaci.".


ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o zvláštních řízeních soudních

Čl. XII

V § 1 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 343/2020 Sb. a zákona č. 527/2020 Sb., se za slovo "majitelů" vkládají slova ", řízení podle zákona upravujícího preventivní restrukturalizaci".


ČÁST DVANÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části sedmé čl. VII bodů 1 až 3 a 6 až 9, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2025.


Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.