Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.
Citace: 289/2023 Sb. Částka: 135//2023 Sb.
Na straně (od-do): 4093 Rozeslána dne: 22. září 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: 14. září 2023 Datum účinnosti od: 1. října 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
325/1999 Sb.
Předpis mění:
328/2015 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

289

VYHLÁŠKA

ze dne 14. září 2023,

kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu
a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.


Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 314/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

"3. Arménii,".

Dosavadní body 3 až 24 se označují jako body 4 až 25.

2. V § 2 bodě 8 se slova ", s výjimkou Abcházie a Jižní Osetie" zrušují.

3. V § 2 bod 14 zní:

"14. Severní Makedonii,".

4. V § 2 bodě 16 se slova ", s výjimkou Podněstří" zrušují.

5. V § 2 se za bod 20 vkládá nový bod 21, který zní:

"21. Velkou Británii a Severní Irsko,".

Dosavadní body 21 až 25 se označují jako body 22 až 26.

6. V § 2 se na konci bodu 25 čárka nahrazuje tečkou a bod 26 se zrušuje.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádosti o udělení mezinárodní ochrany podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 328/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Ministerstvo vnitra před vydáním rozhodnutí podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, poučí žadatele o udělení mezinárodní ochrany přicházejícího z Arménie, Gruzie, Moldavska nebo Velké Británie a Severního Irska o skutečnosti podle věty první a umožní mu prokázat, že v jeho případě stát, ze kterého přichází, za bezpečnou zemi původu považovat nelze.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2023.


Ministr:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.