Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
Citace: 30/2023 Sb.m.s. Částka: 21/2023 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 7922-7937 Rozeslána dne: 1. srpna 2023
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 20. května 2015 Datum vstupu v platnost: 2. září 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

30

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 2015 byl v Ženevě přijat Ženevský akt Lisabonské dohody1) o označeních původu a zeměpisných označeních.

S Ženevským aktem vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Ženevskému aktu, podepsaná prezidentem republiky dne 16. března 2022, byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví, depozitáře Ženevského aktu, dne 2. června 2022.

Ženevský akt vstoupil v platnost na základě svého článku 29 odst. 2 dne 26. února 2020. Pro Českou republiku vstoupil v platnost na základě svého článku 29 odst. 3 písm. b) dne 2. září 2022.

České znění Ženevského aktu, ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

(Akt není v digitální podobě)


1)
Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, byla vyhlášena pod č. 67/1975 Sb.
Změna Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 2. října 1979 byla vyhlášena pod č. 79/1985 Sb.


© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu