Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Předpisy v roce 2021 abecedně (za poslední 4 týdny):

193. Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2021 sp. zn. Pl. ÚS 9/20 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
188. Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021
178. Nařízení vlády o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci
184. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
177. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021
166. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
169. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR %
168. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2032, 1,75 %
164. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
194. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
167. Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
162. Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně
180. Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek
176. Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022
186. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
171. Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
170. Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích
185. Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč
175. Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
181. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
163. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů
172. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
179. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.
187. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
165. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
190. Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
174. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
182. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
189. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
191. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
173. Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
183. Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
192. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů