Ročník 2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2015 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

11 15/2015 Sb. Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
114/1992 Sb.; 289/1995 Sb.; 222/1999 Sb.; 133/2000 Sb.; 301/2000 Sb.; 164/2001 Sb.; 6/2002 Sb.; 21/2006 Sb.
11 16/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
107/1999 Sb.
11 17/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
107/2005 Sb.
10 14/2015 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
187/2006 Sb.
9 11/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.
289/2007 Sb.
7 9/2015 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
104/1997 Sb.; 108/1997 Sb.; 31/2001 Sb.; 522/2006 Sb.
6 8/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
177/1995 Sb.
5 7/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
173/1995 Sb.
4 5/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
296/2004 Sb.
1 1/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
48/1997 Sb.