Ročník 2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2016 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

52 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
591/2006 Sb.; 592/2006 Sb.
51 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
110/2007 Sb.; 296/2007 Sb.; 110/2009 Sb.; 41/2009 Sb.; 227/2009 Sb.; 73/2011 Sb.; 367/2011 Sb.; 420/2011 Sb.; 1/2012 Sb.; 167/2012 Sb.; 303/2013 Sb.
51 135/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
167/1998 Sb.; 218/2000 Sb.; 219/2000 Sb.; 143/2001 Sb.; 130/2002 Sb.; 412/2005 Sb.; 194/2010 Sb.; 418/2011 Sb.
50 132/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
302/2001 Sb.
50 133/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
82/2012 Sb.
49 125/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
586/1992 Sb.
49 126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
18/2004 Sb.; 455/1991 Sb.; 360/1992 Sb.; 166/1999 Sb.; 95/2004 Sb.; 96/2004 Sb.; 634/2004 Sb.; 222/2009 Sb.; 372/2011 Sb.
49 127/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
20/1987 Sb.
49 128/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
218/2000 Sb.; 551/1991 Sb.; 280/1992 Sb.; 256/2000 Sb.
49 129/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
104/2000 Sb.
49 131/2016 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 261/2015 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
261/2015 Sb.
48 123/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
197/2004 Sb.
44 114/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
247/1995 Sb.; 130/2000 Sb.; 491/2001 Sb.; 62/2003 Sb.; 275/2012 Sb.
43 113/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
586/1992 Sb.; 235/2004 Sb.; 634/2004 Sb.
41 104/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
96/1993 Sb.
41 105/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
164/2013 Sb.; 586/1992 Sb.
41 106/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
128/2000 Sb.; 129/2000 Sb.; 131/2000 Sb.; 256/2013 Sb.
41 107/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
165/2012 Sb.
40 100/2016 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let
98/2007 Sb.
40 101/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
518/2004 Sb.