Ročník 2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2016 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

95 242/2016 Sb. Zákon celní zákon
35/1993 Sb.; 113/1997 Sb.; 256/2000 Sb.; 265/2001 Sb.; 354/2003 Sb.; 413/2005 Sb.; 79/2006 Sb.; 267/2006 Sb.; 342/2006 Sb.; 170/2007 Sb.; 296/2007 Sb.; 41/2009 Sb.; 218/2009 Sb.; 227/2009 Sb.; 281/2009 Sb.; 104/2011 Sb.; 457/2011 Sb.; 18/2012 Sb.; 308/2013 Sb.; 344/2013 Sb.; 360/2014 Sb.
95 243/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
141/1961 Sb.; 61/1988 Sb.; 358/1992 Sb.; 539/1992 Sb.; 593/1992 Sb.; 38/1994 Sb.; 71/1994 Sb.; 89/1995 Sb.; 13/1997 Sb.; 61/1997 Sb.; 167/1998 Sb.; 166/1999 Sb.; 310/1999 Sb.; 63/2000 Sb.; 99/2000 Sb.; 122/2000 Sb.; 258/2000 Sb.; 56/2001 Sb.; 102/2001 Sb.; 185/2001 Sb.; 449/2001 Sb.; 477/2001 Sb.; 146/2002 Sb.; 214/2002 Sb.; 281/2002 Sb.; 149/2003 Sb.; 219/2003 Sb.; 353/2003 Sb.; 440/2003 Sb.; 78/2004 Sb.; 99/2004 Sb.; 100/2004 Sb.; 235/2004 Sb.; 254/2004 Sb.; 326/2004 Sb.; 500/2004 Sb.; 594/2004 Sb.; 634/2004 Sb.; 228/2005 Sb.; 378/2007 Sb.; 253/2008 Sb.; 456/2011 Sb.; 17/2012 Sb.; 307/2013 Sb.; 120/2002 Sb.
92 235/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
262/2012 Sb.
92 236/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
79/2007 Sb.; 309/2014 Sb.; 50/2015 Sb.; 75/2015 Sb.; 76/2015 Sb.
92 237/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
197/2015 Sb.;
91 232/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
46/2015 Sb.
91 234/2016 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
115/2006 Sb.
90 230/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
115/2001 Sb.; 216/1994 Sb.; 111/1998 Sb.; 561/2004 Sb.
89 229/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
119/2002 Sb.; 133/1985 Sb.; 455/1991 Sb.; 634/2004 Sb.; 229/2013 Sb.; 206/2015 Sb.
88 224/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
276/2015 Sb.
88 225/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
277/2015 Sb.
88 226/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
23/1994 Sb.
87 222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
320/2002 Sb.; 114/2003 Sb.; 127/2005 Sb.; 275/2012 Sb.; 131/2015 Sb.
84 217/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
272/2011 Sb.
84 218/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
505/2006 Sb.
83 215/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
163/2002 Sb.
83 216/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
278/1998 Sb.
82 212/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
155/1995 Sb.; 198/1993 Sb.; 357/2005 Sb.
82 213/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
155/1995 Sb.; 582/1991 Sb.
82 214/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
231/1996 Sb.
80 209/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
30/2014 Sb.