Ročník 2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2016 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

76 202/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
364/2005 Sb.
75 198/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.
347/2006 Sb.
74 197/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
72/2005 Sb.; 13/2005 Sb.; 14/2005 Sb.; 48/2005 Sb.; 71/2005 Sb.; 74/2005 Sb.; 108/2005 Sb.; 492/2005 Sb.; 177/2009 Sb.
73 196/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
33/2005 Sb.
72 189/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
108/2006 Sb.; 292/2013 Sb.; 372/2011 Sb.
72 190/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
234/2014 Sb.; 582/1991 Sb.; 589/1992 Sb.; 155/1995 Sb.; 435/2004 Sb.; 159/2006 Sb.; 187/2006 Sb.; 165/2012 Sb.
72 191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
200/1990 Sb.; 326/1999 Sb.; 329/1999 Sb.; 379/2007 Sb.; 274/2008 Sb.; 301/2009 Sb.; 314/2015 Sb.
72 192/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
111/2009 Sb.; 219/2000 Sb.; 250/2000 Sb.; 3/2002 Sb.; 300/2008 Sb.; 372/2011 Sb.; 304/2013 Sb.
72 193/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
85/2012 Sb.
72 194/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
130/2002 Sb.
72 195/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
262/2011 Sb.; 234/2014 Sb.
71 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách
149/1998 Sb.; 63/1999 Sb.; 353/2001 Sb.; 320/2002 Sb.; 284/2004 Sb.; 377/2005 Sb.; 254/2008 Sb.; 300/2011 Sb.; 420/2011 Sb.; 457/2011 Sb.; 458/2011 Sb.
71 188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
2/1969 Sb.; 455/1991 Sb.; 553/1991 Sb.; 239/1992 Sb.; 586/1992 Sb.; 634/1992 Sb.; 40/1995 Sb.; 117/1995 Sb.; 169/1999 Sb.; 353/2003 Sb.; 235/2004 Sb.; 634/2004 Sb.; 111/2006 Sb.; 253/2008 Sb.; 273/2008 Sb.; 40/2009 Sb.; 222/2009 Sb.; 456/2011 Sb.; 164/2013 Sb.
70 183/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
418/2011 Sb.
70 184/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
334/1992 Sb.
70 185/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
503/2012 Sb.; 229/1991 Sb.; 139/2002 Sb.; 92/1991 Sb.; 219/2000 Sb.
69 180/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
110/1997 Sb.; 146/2002 Sb.; 40/1995 Sb.; 231/2001 Sb.; 132/2010 Sb.;
68 178/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
561/2004 Sb.; 200/1990 Sb.
67 177/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
133/2013 Sb.
65 171/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
415/2012 Sb.
64 166/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
478/2009 Sb.