Ročník 2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2016 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

132 336/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
567/2006 Sb.
132 337/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
567/2006 Sb.; 589/2006 Sb.
132 338/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
196/2001 Sb.
131 334/2016 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 16/15 ve věci návrhu na zrušení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
292/2013 Sb.
129 329/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
286/2015 Sb.
127 327/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
304/2014 Sb.
126 321/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
586/1992 Sb.; 40/2009 Sb.
126 322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony
247/1995 Sb.; 130/2000 Sb.; 62/2003 Sb.; 275/2012 Sb.; 491/2001 Sb.; 491/2001 Sb.; 107/1999 Sb.; 150/2002 Sb.
126 323/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
136/2011 Sb.; 240/2000 Sb.; 40/2009 Sb.; 159/2000 Sb.; 362/2000 Sb.; 482/2001 Sb.; 126/2002 Sb.; 257/2004 Sb.; 354/2004 Sb.; 444/2005 Sb.; 254/2008 Sb.; 227/2009 Sb.; 281/2009 Sb.; 285/2009 Sb.; 420/2011 Sb.; 278/2013 Sb.
126 324/2016 Sb. Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
634/2004 Sb.; 350/2011 Sb.; 120/2002 Sb.; 186/2004 Sb.; 125/2005 Sb.; 297/2008 Sb.; 375/2011 Sb.; 18/2012 Sb.
125 319/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
266/1994 Sb.; 2/1969 Sb.; 265/1991 Sb.; 114/1992 Sb.; 13/1997 Sb.; 49/1997 Sb.; 77/2002 Sb.; 634/2004 Sb.; 234/2014 Sb.
124 316/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
564/2006 Sb.
124 317/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
70/2012 Sb.
124 318/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči
39/2012 Sb.
123 314/2016 Sb. Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
282/2014 Sb.
122 311/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
177/2009 Sb.
121 309/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
480/2012 Sb.
120 308/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
210/2012 Sb.
118 304/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
277/2009 Sb.; 455/1991 Sb.; 593/1992 Sb.; 168/1999 Sb.; 377/2005 Sb.; 340/2006 Sb.
117 301/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
365/2000 Sb.; 21/1992 Sb.; 87/1995 Sb.; 106/1999 Sb.; 141/1961 Sb.; 101/2000 Sb.
117 302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
424/1991 Sb.; 2/1969 Sb.; 21/1992 Sb.; 166/1993 Sb.; 159/2006 Sb.; 234/2014 Sb.
117 303/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
346/2015 Sb.
116 299/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
93/2009 Sb.; 300/2008 Sb.; 377/2015 Sb.
115 297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
226/2002 Sb.; 517/2002 Sb.; 501/2004 Sb.; 635/2004 Sb.; 444/2005 Sb.; 110/2007 Sb.; 190/2009 Sb.; 223/2009 Sb.; 227/2009 Sb.; 281/2009 Sb.; 101/2010 Sb.; 424/2010 Sb.; 167/2012 Sb.; 64/2014 Sb.
115 298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
141/1961 Sb.; 99/1963 Sb.; 2/1969 Sb.; 551/1991 Sb.; 563/1991 Sb.; 582/1991 Sb.; 280/1992 Sb.; 358/1992 Sb.; 96/1993 Sb.; 42/1994 Sb.; 200/1994 Sb.; 269/1994 Sb.; 117/1995 Sb.; 49/1997 Sb.; 252/1997 Sb.; 167/1998 Sb.; 106/1999 Sb.; 325/1999 Sb.; 326/1999 Sb.; 328/1999 Sb.; 329/1999 Sb.; 359/1999 Sb.; 26/2000 Sb.; 121/2000 Sb.; 133/2000 Sb.; 256/2000 Sb.; 258/2000 Sb.; 361/2000 Sb.; 365/2000 Sb.; 56/2001 Sb.; 100/2001 Sb.; 185/2001 Sb.; 477/2001 Sb.; 119/2002 Sb.; 130/2002 Sb.; 150/2002 Sb.; 149/2003 Sb.; 361/2003 Sb.; 235/2004 Sb.; 499/2004 Sb.; 500/2004 Sb.; 634/2004 Sb.; 127/2005 Sb.; 412/2005 Sb.; 69/2006 Sb.; 111/2006 Sb.; 159/2006 Sb.; 182/2006 Sb.; 183/2006 Sb.; 187/2006 Sb.; 227/2006 Sb.; 262/2006 Sb.; 261/2007 Sb.; 125/2008 Sb.; 300/2008 Sb.; 93/2009 Sb.; 111/2009 Sb.; 280/2009 Sb.; 372/2011 Sb.; 373/2011 Sb.; 256/2013 Sb.; 292/2013 Sb.; 304/2013 Sb.; 234/2014 Sb.; 340/2015 Sb.; 187/2016 Sb.
114 295/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
38/2004 Sb.
114 296/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
361/2014 Sb.
113 293/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
143/2001 Sb.; 135/2016 Sb.