Ročník 2014
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2014 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

27 72/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
123/2006 Sb.
26 68/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.
352/2000 Sb.
25 66/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
450/2005 Sb.
24 64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
2/1969 Sb.; 133/1985 Sb.; 64/1986 Sb.; 61/1988 Sb.; 62/1988 Sb.; 282/1991 Sb.; 553/1991 Sb.; 582/1991 Sb.; 114/1992 Sb.; 334/1992 Sb.; 96/1993 Sb.; 111/1994 Sb.; 153/1994 Sb.; 154/1994 Sb.; 266/1994 Sb.; 117/1995 Sb.; 289/1995 Sb.; 13/1997 Sb.; 18/1997 Sb.; 19/1997 Sb.; 22/1997 Sb.; 252/1997 Sb.; 111/1998 Sb.; 166/1999 Sb.; 328/1999 Sb.; 329/1999 Sb.; 359/1999 Sb.; 61/2000 Sb.; 101/2000 Sb.; 121/2000 Sb.; 128/2000 Sb.; 129/2000 Sb.; 131/2000 Sb.; 133/2000 Sb.; 154/2000 Sb.; 156/2000 Sb.; 227/2000 Sb.; 238/2000 Sb.; 239/2000 Sb.; 240/2000 Sb.; 247/2000 Sb.; 256/2000 Sb.; 258/2000 Sb.; 307/2000 Sb.; 361/2000 Sb.; 365/2000 Sb.; 102/2001 Sb.; 185/2001 Sb.; 254/2001 Sb.; 320/2001 Sb.; 477/2001 Sb.; 76/2002 Sb.; 198/2002 Sb.; 281/2002 Sb.; 162/2003 Sb.; 420/2004 Sb.; 435/2004 Sb.; 561/2004 Sb.; 251/2005 Sb.; 289/2005 Sb.; 111/2006 Sb.; 187/2006 Sb.; 167/2008 Sb.; 273/2008 Sb.; 296/2008 Sb.; 341/2011 Sb.; 85/2012 Sb.; 201/2012 Sb.; 229/2013 Sb.
23 56/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
499/2004 Sb.
23 57/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě
191/2012 Sb.
23 58/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
62/2003 Sb.; 247/1995 Sb.; 130/2000 Sb.; 491/2001 Sb.; 22/2004 Sb.; 118/2010 Sb.; 275/2012 Sb.
23 59/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
247/1995 Sb.
23 60/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
48/1997 Sb.; 551/1991 Sb.; 280/1992 Sb.; 372/2011 Sb.
23 61/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
350/2011 Sb.; 59/2006 Sb.; 254/2001 Sb.
23 62/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
477/2001 Sb.
23 63/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
409/2003 Sb.
20 48/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
428/2001 Sb.
20 49/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
24/2011 Sb.