Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2017 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

90 256/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
412/2005 Sb.
90 257/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
128/2000 Sb.; 129/2000 Sb.; 131/2000 Sb.
90 258/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
85/1996 Sb.; 358/1992 Sb.; 120/2001 Sb.; 99/1963 Sb.
90 259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
589/1992 Sb.; 582/1991 Sb.; 155/1995 Sb.; 187/2006 Sb.; 73/2011 Sb.
90 260/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
243/2000 Sb.
90 261/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
49/1997 Sb.; 634/2004 Sb.; 455/1991 Sb.
90 263/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
221/1999 Sb.
90 264/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
64/1986 Sb.; 634/1992 Sb.
90 265/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
90/2016 Sb.; 22/1997 Sb.
89 246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
2/1969 Sb., 586/1992 Sb.
89 247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
361/2003 Sb.
89 248/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
553/1991 Sb.
89 249/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
340/2015 Sb.
89 251/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
153/1994 Sb.; 328/1999 Sb.; 365/2000 Sb.; 634/2004 Sb.; 378/2007 Sb.; 111/2009 Sb.; 372/2011 Sb.; 186/2016 Sb.
89 252/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
127/2005 Sb.; 483/1991 Sb.
89 253/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
281/2002 Sb.
89 254/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
586/1992 Sb.
89 255/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
246/1992 Sb.
88 243/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
48/2005 Sb.; 492/2005 Sb.; 177/2009 Sb.; 353/2016 Sb.
88 244/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
306/2012 Sb.
87 238/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
2/2006 Sb.
86 235/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
341/2014 Sb.
86 236/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
108/2011 Sb.
86 237/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
474/2000 Sb.
85 232/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
457/2016 Sb.
85 233/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
323/2002 Sb.
84 231/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
48/1997 Sb.
83 228/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
302/2001 Sb.
83 229/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.
377/2013 Sb.
82 225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2006 Sb.; 133/1985 Sb.; 20/1987 Sb.; 44/1988 Sb.; 62/1988 Sb.; 114/1992 Sb.; 334/1992 Sb.; 338/1992 Sb.; 586/1992 Sb.; 266/1994 Sb.; 114/1995 Sb.; 289/1995 Sb.; 13/1997 Sb.; 49/1997 Sb.; 151/1997 Sb.; 166/1999 Sb.; 189/1999 Sb.; 131/2000 Sb.; 239/2000 Sb.; 258/2000 Sb.; 406/2000 Sb.; 458/2000 Sb.; 100/2001 Sb.; 164/2001 Sb.; 185/2001 Sb.; 254/2001 Sb.; 274/2001 Sb.; 312/2001 Sb.; 449/2001 Sb.; 76/2002 Sb.; 139/2002 Sb.; 150/2002 Sb.; 235/2004 Sb.; 500/2004 Sb.; 634/2004 Sb.; 127/2005 Sb.; 251/2005 Sb.; 157/2009 Sb.; 416/2009 Sb.; 17/2012 Sb.; 201/2012 Sb.; 503/2012 Sb.; 256/2013 Sb.; 224/2015 Sb.; 184/2006 Sb.
82 226/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
245/2000 Sb.
81 222/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
326/1999 Sb.; 99/1963 Sb.; 283/1993 Sb.; 117/1995 Sb.; 325/1999 Sb.; 359/1999 Sb.; 301/2000 Sb.; 119/2002 Sb.; 150/2002 Sb.; 18/2004 Sb.; 435/2004 Sb.; 561/2004 Sb.; 634/2004 Sb.; 108/2006 Sb.; 262/2006 Sb.; 273/2008 Sb.
81 224/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
368/1999 Sb.
80 220/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
315/2011 Sb.
79 216/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.
102/1994 Sb.; 327/1992 Sb.