Ročník 2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2015 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

89 214/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
177/2009 Sb.
87 212/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
170/2010 Sb.
84 206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
156/2000 Sb.; 119/2002 Sb.; 634/2004 Sb.; 455/1991 Sb.; 61/1988 Sb.; 634/1992 Sb.;
84 207/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
178/2011 Sb.
83 202/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
40/1995 Sb.; 256/2001 Sb.
83 203/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
435/2004 Sb.; 326/1999 Sb.
83 204/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
200/1990 Sb.; 269/1994 Sb.; 634/2004 Sb.; 61/1988 Sb.; 553/1991 Sb.; 6/1993 Sb.; 293/1993 Sb.; 153/1994 Sb.; 169/1999 Sb.; 221/1999 Sb.; 326/1999 Sb.; 257/2000 Sb.; 449/2001 Sb.; 119/2002 Sb.; 361/2003 Sb.; 99/2004 Sb.; 412/2005 Sb.; 187/2006 Sb.; 129/2008 Sb.; 300/2013 Sb.
83 205/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
262/2006 Sb.; 99/1963 Sb.; 359/1999 Sb.; 111/2006 Sb.; 264/2006 Sb.; 340/2006 Sb.; 306/2008 Sb.; 479/2008 Sb.; 372/2011 Sb.; 373/2011 Sb.; 2/1969 Sb.; 41/2009 Sb.; 158/2009 Sb.; 282/2009 Sb.; 303/2009 Sb.; 73/2011 Sb.; 375/2011 Sb.; 167/2012 Sb.; 401/2012 Sb.; 182/2014 Sb.
82 200/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
48/1997 Sb.; 551/1991 Sb.; 280/1992 Sb.; 592/1992 Sb.
82 201/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
158/2000 Sb.
81 197/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
211/2010 Sb.
81 198/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
438/2006 Sb.
81 199/2015 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
234/2014 Sb.
79 192/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.
389/2004 Sb.