Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2023 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

136 291/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
317/2005 Sb.
135 289/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.
328/2015 Sb.
134 285/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
182/2006 Sb.; 312/2006 Sb.; 549/1991 Sb.; 358/1992 Sb.; 586/1992 Sb.; 592/1992 Sb.; 6/2002 Sb.; 235/2004 Sb.; 121/2008 Sb.; 91/2012 Sb.; 292/2013 Sb.
132 281/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
262/2006 Sb.; 99/1963 Sb.; 586/1992 Sb.; 221/1999 Sb.; 240/2000 Sb.; 258/2000 Sb.; 361/2003 Sb.; 251/2005 Sb.; 234/2014 Sb.; 45/2016 Sb.
132 282/2023 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.
31/2016 Sb.
130 277/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
219/2003 Sb.; 408/2000 Sb.; 634/2004 Sb.; 154/2000 Sb.; 156/1998 Sb.;
130 278/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
326/1999 Sb.; 168/1999 Sb.
130 279/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů
394/2011 Sb.
128 274/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.
269/2015 Sb.
128 275/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
79/2022 Sb.
127 272/2023 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů
5/2023 Sb.
127 273/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
335/2004 Sb.
126 271/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
361/2000 Sb.; 247/2000 Sb.; 634/2004 Sb.; 261/2021 Sb.
125 270/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
155/1995 Sb.
124 267/2023 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb.
1/2021 Sb.
123 265/2023 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
75/2005 Sb.
123 266/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
13/2005 Sb.; 250/2022 Sb.
121 262/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 287/2016 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě
266/1999 Sb.; 287/2016 Sb.
120 260/2023 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy
16/2012 Sb.
119 258/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb.
71/2011 Sb.
119 259/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů
263/1999 Sb.
118 257/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů
355/2006 Sb.
117 256/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
428/2001 Sb.
116 253/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
424/1991 Sb.; 159/2006 Sb.; 231/2001 Sb.
116 254/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
77/1997 Sb.; 218/2000 Sb.
116 255/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
120/2001 Sb.
115 250/2023 Sb. Zákon o veřejných dražbách
120/2001 Sb.; 517/2002 Sb.; 257/2004 Sb.; 377/2005 Sb.; 56/2006 Sb.; 315/2006 Sb.; 110/2007 Sb.; 296/2007 Sb.; 7/2009 Sb.; 223/2009 Sb.; 396/2012 Sb.; 399/2012 Sb.; 303/2013 Sb.; 375/2015 Sb.; 51/2016 Sb.; 298/2016 Sb.; 291/2017 Sb.
115 251/2023 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
455/1991 Sb.; 338/1992 Sb.; 235/2004 Sb.; 256/2004 Sb.; 256/2013 Sb.
115 252/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
565/1990 Sb.