Ročník 2014
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2014 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

128 318/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
475/2013 Sb.
128 319/2014 Sb. Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
396/2001 Sb.; 28/2006 Sb.
127 315/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
432/2010 Sb.
126 313/2014 Sb. Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
342/2012 Sb.
124 308/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
45/2007 Sb.; 47/2007 Sb.; 75/2007 Sb.; 79/2007 Sb.; 239/2007 Sb.; 95/2008 Sb.; 147/2008 Sb.; 53/2009 Sb.; 87/2010 Sb.; 60/2012 Sb.; 142/2014 Sb.; 30/2014 Sb.
124 309/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
369/2010 Sb.; 448/2012 Sb.; 400/2013 Sb.; 117/2014 Sb.
124 310/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
426/2013 Sb.
123 303/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
564/2006 Sb.
123 305/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
565/2006 Sb.
122 300/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
383/2009 Sb.
122 301/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
410/2009 Sb.; 473/2013 Sb.
121 299/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat
419/2012 Sb.
119 293/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
500/2002 Sb.
119 294/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
504/2002 Sb.
118 291/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
365/2009 Sb.
116 286/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
382/2003 Sb.
115 283/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
259/2012 Sb.
114 280/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
418/2003 Sb.
111 270/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
410/2006 Sb.
111 271/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
108/1997 Sb.
111 272/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.
317/2005 Sb.
111 274/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
427/2005 Sb.
110 268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
634/2004 Sb.; 130/2003 Sb.; 274/2003 Sb.; 58/2005 Sb.; 227/2009 Sb.; 375/2011 Sb.
109 267/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
586/1992 Sb.; 593/1992 Sb.; 16/1993 Sb.; 280/2009 Sb.; 456/2011 Sb.; 243/2000 Sb.; 589/1992 Sb.; 582/1991 Sb.; 155/1995 Sb.; 187/2006 Sb.; 592/1992 Sb.; 48/1997 Sb.; 455/1991 Sb.; 118/2000 Sb.; 458/2011 Sb.; 500/2012 Sb.; 401/2012 Sb.; 60/2014 Sb.