Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částky a předpisy v roce 2016 chronologicky (za poslední 4 týdny):

Částka 104, rozeslaná dne 24. srpna 2016
269. Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka
270. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Částka 103, rozeslaná dne 19. srpna 2016
265. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč
266. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
267. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
268. Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/16 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Všeň č. 2 ze dne 30. 6. 2015 o místní úpravě provozu na veřejně přístupových účelových komunikacích v územním obvodu obce Všeň
Částka 102, rozeslaná dne 10. srpna 2016
263. Zákon atomový zákon
264. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
Částka 101, rozeslaná dne 8. srpna 2016
259. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
260. Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
261. Vyhláška o tabákových výrobcích
262. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
Částka 100, rozeslaná dne 5. srpna 2016
257. Zákon o spotřebitelském úvěru
258. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
Částka 99, rozeslaná dne 5. srpna 2016
253. Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
254. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
255. Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
256. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Částka 98, rozeslaná dne 3. srpna 2016
250. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
251. Zákon o některých přestupcích
252. Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
Částka 97, rozeslaná dne 3. srpna 2016
248. Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
249. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Částka 96, rozeslaná dne 29. července 2016
244. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
245. Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
246. Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
247. Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
Částka 95, rozeslaná dne 29. července 2016
242. Zákon celní zákon
243. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
Částka 94, rozeslaná dne 29. července 2016
240. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
241. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Částka 93, rozeslaná dne 27. července 2016
238. Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
239. Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2016 sp. zn. Pl. ÚS 30/15 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb.
Částka 92, rozeslaná dne 27. července 2016
235. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
236. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
237. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů