Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částky a předpisy v roce 2016 chronologicky (za poslední 4 týdny):

Částka 124, rozeslaná dne 29. září 2016
316. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
317. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
318. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči
Částka 123, rozeslaná dne 26. září 2016
314. Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
315. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Částka 122, rozeslaná dne 26. září 2016
310. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017
311. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
312. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
313. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Částka 121, rozeslaná dne 26. září 2016
309. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
Částka 120, rozeslaná dne 23. září 2016
308. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Částka 119, rozeslaná dne 23. září 2016
305. Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
306. Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
307. Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví
Částka 118, rozeslaná dne 23. září 2016
304. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka 117, rozeslaná dne 21. září 2016
300. Zákon o centrální evidenci účtů
301. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
302. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
303. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
Částka 116, rozeslaná dne 21. září 2016
299. Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka 115, rozeslaná dne 19. září 2016
297. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
298. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka 114, rozeslaná dne 19. září 2016
295. Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
296. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
Částka 113, rozeslaná dne 19. září 2016
293. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
294. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení
Částka 112, rozeslaná dne 12. září 2016
289. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
290. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016
291. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
292. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Částka 111, rozeslaná dne 12. září 2016
285. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.
286. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
287. Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě
288. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
Částka 110, rozeslaná dne 12. září 2016
283. Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů
284. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
Částka 109, rozeslaná dne 5. září 2016
282. Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
Částka 108, rozeslaná dne 31. srpna 2016
280. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
281. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
Částka 107, rozeslaná dne 31. srpna 2016
273. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
274. Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
275. Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
276. Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
277. Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami
278. Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
279. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
Částka 106, rozeslaná dne 31. srpna 2016
272. Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů