Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částky a předpisy v roce 2017 chronologicky (za poslední 4 týdny):

Částka 20, rozeslaná dne ??? (obsah je bez záruky)
55. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
56. Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
57. Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
58. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
59. Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
Částka 19, rozeslaná dne ??? (obsah je bez záruky)
51. Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
52. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří
53. Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu
54. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Částka 18, rozeslaná dne ??? (obsah je bez záruky)
50. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
Částka 17, rozeslaná dne ??? (obsah je bez záruky)
47. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
48. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
49. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Částka 16, rozeslaná dne 24. února 2017
46. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
Částka 15, rozeslaná dne 20. února 2017
42. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
43. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
44. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
45. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2022, 0,00 %
Částka 14, rozeslaná dne 17. února 2017
41. Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
Částka 13, rozeslaná dne 15. února 2017
40. Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Částka 12, rozeslaná dne 14. února 2017
36. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
37. Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
38. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
39. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Částka 11, rozeslaná dne 14. února 2017
33. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
34. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016
35. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
Částka 10, rozeslaná dne 9. února 2017
29. Vyhláška o báňsko-technické evidenci
30. Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů
31. Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %
32. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2020, 0,00 %
Částka 9, rozeslaná dne 7. února 2017
27. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
28. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017
Částka 8, rozeslaná dne 6. února 2017
23. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
24. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
25. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
26. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka 7, rozeslaná dne 3. února 2017
21. Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
22. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Částka 6, rozeslaná dne 31. ledna 2017
17. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
18. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
19. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
20. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)