Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 303/2021 Sb. Částka: 133/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3499 Rozeslána dne: 25. srpna 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 19. července 2021 Datum účinnosti od: 1. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
218/2000 Sb.
Předpis mění:
313/2010 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

303

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. července 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb. a nařízení vlády č. 191/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se písmena f) a g) zrušují.

Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena f) až l).

2. § 7 a 9 se včetně nadpisů zrušují.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
v z. Kulhánek, MA, v. r.
ministr zahraničních věcí