Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 312/2021 Sb. Částka: 137/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3586-3630 Rozeslána dne: 27. srpna 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 19. srpna 2021 Datum účinnosti od: 1. října 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
156/1998 Sb.
Předpis mění:
474/2000 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

312

VYHLÁŠKA

ze dne 19. srpna 2021,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5, § 4 odst. 9 a § 9 odst. 10 písm. e) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 61/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 299/2021 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb., vyhlášky č. 209/2005 Sb., vyhlášky č. 271/2009 Sb., vyhlášky č. 131/2014 Sb. a vyhlášky č. 237/2017 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 1 se slova "pomocných rostlinných přípravcích" nahrazují slovy "rostlinných biostimulantech".

2. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Při jejich stanovení již byly zohledněny neovlivnitelné chyby vznikající při výrobě, při odběru nebo chemickém rozboru kontrolního vzorku.".

3. V § 1 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Aplikovaná dávka mědi, přepočtená na a elementární formu, použitými minerálními a organominerálními hnojivy, pomocnými půdními látkami, rostlinnými biostimulanty a substráty může být maximálně 28 kg/ha v průběhu 7 let. Do tohoto limitu se započítává množství mědi vnesené použitými přípravky na ochranu rostlin.

(5) Podíl odpadů z čistíren odpadních vod v surovinové skladbě konečné šarže hnojiva při výrobě kompostů může být maximálně 40 % hmoty.".

4. Na konci nadpisu § 2 se doplňují slova ", pomocných půdních látek a substrátů".

5. V § 2 se za slova "Typy hnojiv" vkládají slova ", pomocných půdních látek a substrátů".

6. V nadpisu § 3 se slova "pomocných rostlinných přípravků" nahrazují slovy "rostlinných biostimulantů".

7. V § 3 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

8. V § 3 odst. 5 se slova "2 až 5" nahrazují slovy "1 až 4" a slova "pomocné rostlinné přípravky" se nahrazují slovy "rostlinné biostimulanty".

9. § 4 se zrušuje.

10. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2021.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.