Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci
Citace: 315/2021 Sb. Částka: 139/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3763-3767 Rozeslána dne: 31. srpna 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Datum přijetí: 24. srpna 2021 Datum účinnosti od: 1. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
181/2014 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

315

VYHLÁŠKA

ze dne 24. srpna 2021

o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci


Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost stanoví podle § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 205/2017 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví bezpečnostní úrovně pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci podle § 6 písm. e) zákona.


§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
poptávaným cloud computingem informační nebo komunikační systém jako celek nebo jeho část, které mohou být provozovány pomocí cloud computingu a které je orgán veřejné moci povinen zařadit do bezpečnostní úrovně,

b)
částí informačního nebo komunikačního systému taková část tohoto systému, která je jednoznačně oddělitelná, zabezpečuje cílevědomou a systematickou informační činnost1), může být provozována pomocí cloud computingu a je definována z hlediska funkčních kategorií, architektury, provozního modelu a bezpečnosti,

c)
oblastí dopadu vymezená oblast, v rámci které může mít dopad kybernetického bezpečnostního incidentu na poptávaný cloud computing vliv na bezpečnost a zdraví lidí, ochranu osobních údajů, trestněprávní řízení, veřejný pořádek, mezinárodní vztahy, řízení a provoz, důvěryhodnost, finanční model nebo zajišťování služeb,

d)
úrovní dopadu nízká, střední, vysoká nebo kritická hodnota, která odpovídá dopadu kybernetického bezpečnostního incidentu na poptávaný cloud computing v každé oblasti dopadu.


§ 3

Bezpečnostní úrovně

Bezpečnostní úroveň pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci vyjadřuje možné dopady kybernetického bezpečnostního incidentu na poptávaný cloud computing. Bezpečnostní úrovně jsou nízká, střední, vysoká nebo kritická.


§ 4

Zařazení poptávaného cloud computingu do bezpečnostní úrovně

(1) Zařazení poptávaného cloud computingu do bezpečnostní úrovně provede orgán veřejné moci podle přílohy k této vyhlášce. Orgán veřejné moci zhodnotí naplnění úrovně dopadu, které je poptávaný cloud computing schopen dosáhnout v rámci každé oblasti dopadu. Úroveň dopadu je v rámci každé oblasti dopadu dána nejhorším možným dopadem kybernetického bezpečnostního incidentu.

(2) Při zjišťování nejhoršího možného dopadu kybernetického bezpečnostního incidentu zohlední orgán veřejné moci možné narušení důvěrnosti, integrity a dostupnosti poptávaného cloud computingu a povahu informačního nebo komunikačního systému, který je poptávaným cloud computingem, jako celku. V případě, že je poptávaným cloud computingem pouze určitá část informačního nebo komunikačního systému, zohlední také vztah této části k bezpečnostní úrovni informačního nebo komunikačního systému jako celku.

(3) Bezpečnostní úroveň pro využívání poptávaného cloud computingu orgánem veřejné moci je shodná s nejvyšší úrovní dopadu, které poptávaný cloud computing dosáhne při hodnocení jednotlivých oblastí dopadu.

(4) Informační nebo komunikační systém, který je významným informačním systémem podle zákona, odpovídá vysoké bezpečnostní úrovni, pokud je poptávaným cloud computingem tento informační nebo komunikační systém jako celek, a pokud nebude orgánem veřejné moci postupem podle předchozích odstavců zařazen do kritické bezpečnostní úrovně.

(5) Informační nebo komunikační systém, který je kritickou informační infrastrukturou podle zákona, odpovídá kritické bezpečnostní úrovni, pokud je poptávaným cloud computingem tento informační nebo komunikační systém jako celek.

(6) Nejvyšší stanovená bezpečnostní úroveň informačního nebo komunikačního systému jako celku musí být stanovena alespoň pro jednu část informačního nebo komunikačního systému, který je poptávaným cloud computingem.

(7) O procesu stanovení bezpečnostní úrovně poptávaného cloud computingu podle předchozích odstavců provede orgán veřejné moci písemný záznam. Vzor písemného záznamu zveřejní Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost na svých internetových stránkách.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ředitel:
Ing. Řehka v. r.


____________________________________________________________
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha k vyhlášce č. 315/2021 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)