Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Citace: 318/2021 Sb. Částka: 141/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3843 Rozeslána dne: 31. srpna 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Datum přijetí: 23. srpna 2021 Datum účinnosti od: 1. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
358/1992 Sb.
Předpis mění:
196/2001 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

318

VYHLÁŠKA

ze dne 23. srpna 2021,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů,
správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 35o zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 300/2021 Sb.:


Čl. I

V § 24a vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky č. 432/2013 Sb. a vyhlášky č. 338/2016 Sb., se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Komoře náleží odměna za ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí ve výši 300 Kč. Zahrnuje-li úkon současné ověření podpisu a otisku razítka, vybírá se poplatek jen jednou.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.


Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.