Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického
Citace: 319/2021 Sb. Částka: 141/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3844-3845 Rozeslána dne: 31. srpna 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 20. srpna 2021 Datum účinnosti od: 1. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
95/2004 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

319

VYHLÁŠKA

ze dne 20. srpna 2021

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu
o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického bez odborného dohledu

a)
indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,

b)
indikovat a interpretovat základní zobrazovací metody a laboratorní vyšetření,

c)
rozpoznat a vyhodnotit závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí,

d)
provádět šití nekomplikovaných poranění kůže a podkoží, včetně lokální anestezie,

e)
asistovat při chirurgických operačních výkonech,

f)
provádět základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního poranění,

g)
zavádět nasogastrické sondy,

h)
administrovat hlášení do národních registrů,

i)
indikovat krevní transfuze, včetně krevních derivátů.


§ 2

Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického bez odborného dohledu dále

a)
provádět komplexní gynekologické vyšetření se stanovením diferenciálně diagnostické rozvahy a návrhem dalšího postupu,

b)
provádět prebioptické vyšetřovací metody,

c)
provádět cílené biopsie,

d)
provádět dilatace a sondáž dutiny děložní, abrazi hrdla a těla děložního, evakuaci dutiny děložní, umělé ukončení těhotenství, diagnostickou hysteroskopii, konizaci děložního čípku, cílenou punkci ovaria nebo Cavum Douglasi, ošetření cysty Bartholinské žlázy, excizi nebo jiné formy ošetření nebo odběru materiálu ze zevního genitálu, pochvy a děložního čípku,

e)
provádět základní diagnostická ultrazvuková vyšetření v gynekologii,

f)
provádět diferenciální diagnostiku náhlých příhod v gynekologii,

g)
otevřít dutinu břišní ze středního a příčného suprapubického řezu,

h)
na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí provádět laparoskopie s výkony na adnexech,

i)
provádět základní porodnická vyšetření se stanovením diferenciálně diagnostické rozvahy a návrhem dalšího postupu,

j)
vést spontánní vaginální porod plodu v poloze podélné hlavičkou,

k)
provádět ošetření nekomplikovaného porodního poranění, manuální nebo instrumentální revize dutiny děložní po porodu,

l)
na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí provádět nekomplikovaný císařský řez,

m)
na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí provádět ve druhé době porodní extrakční vaginální operace technikou vakuumextrakce,

n)
provádět a vyhodnocovat kardiotokografické záznamy v těhotenství a za porodu,

o)
provádět neodkladnou resuscitaci těhotné ženy, rodičky i novorozence,

p)
diagnostikovat a poskytnout odbornou první pomoc u závažných porodnických komplikací, jako jsou krvácení za porodu, disseminovaná intravaskulární koagulopatie, děložní ruptura, preeklampsie a její komplikace,

q)
provádět ultrazvukové vyšetření raného těhotenství a dataci gravidity,

r)
provádět ultrazvukové zhodnocení plodové vody a placenty,

s)
provádět ultrazvukovou fetální biometrii,

t)
provádět ultrazvukové zhodnocení růstu plodu a fetálního i uteroplacentárního krevního zásobení,

u)
provádět ultrazvukové biofyzikální skórovací systémy, interpretace a zhodnocení limitací.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.


Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.