Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického
Citace: 320/2021 Sb. Částka: 141/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3846 Rozeslána dne: 31. srpna 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 20. srpna 2021 Datum účinnosti od: 1. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
95/2004 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

320

VYHLÁŠKA

ze dne 20. srpna 2021

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu
o absolvování základního kmene psychiatrického


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického bez odborného dohledu

a)
indikovat a interpretovat základní zobrazovací metody a laboratorní vyšetření,

b)
indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,

c)
diagnostikovat duševní poruchu,

d)
indikovat formu péče,

e)
stanovit terapeutický plán a režimová opatření,

f)
vést farmakoterapii,

g)
indikovat psychoterapii,

h)
provádět elektrokonvulzní péči,

i)
provádět podpůrnou psychoterapii,

j)
vyhodnotit riziko suicidálního jednání a agrese, indikovat a provést opatření k jejich prevenci a zvládání,

k)
posoudit a indikovat hospitalizaci a léčbu bez souhlasu pacienta,

l)
posoudit, indikovat a použít omezovací prostředky k omezení volného pohybu pacienta podle zákona o zdravotních službách,

m)
indikovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

n)
provést akutní diagnostické zhodnocení a akutní terapeutický zásah u dětských psychiatrických pacientů.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.


Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.