Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 322/2021 Sb. Částka: 142/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3850-3855 Rozeslána dne: 31. srpna 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 16. srpna 2021 Datum účinnosti od: 1. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
262/2006 Sb.
Předpis mění:
341/2017 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

322

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. srpna 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení vlády č. 603/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka ve skupině prací třídního učitele činí měsíčně 1 500 až 3 000 Kč.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 8 odst. 4 se za slova "jeden zvláštní příplatek" vkládají slova "podle odstavce 2".

3. V § 8 odst. 4 se za text "I. až V." vkládají slova "a podle odstavce 3".

4. V § 8 odst. 4 se za slova "s výjimkou zvláštního příplatku" vkládají slova "podle odstavce 2".

5. V § 8 odst. 4 se za slova "na zvláštní příplatek" vkládají slova "podle odstavce 2".

6. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.