Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Citace: 333/2021 Sb. Částka: 145/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3938-3950 Rozeslána dne: 13. září 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 23. srpna 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
242/2016 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
244/2016 Sb.; 323/2018 Sb.

Text předpisu:

333

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. srpna 2021

k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky


Vláda nařizuje podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:


§ 1

Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu

Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu pro Intrastat (dále jen "výkaz"), který je dokladem pro vedení statistiky v oblasti obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1), jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 2

Vzor výkazu v listinné podobě

Vzor výkazu v listinné podobě je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 3

Postup a prahy pro vykazování údajů

Postup a prahy pro vykazování údajů ve výkazu jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.


§ 4

Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů

Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů ve výkazu je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.


§ 5

Přechodné ustanovení

Při vyhotovení a opravě výkazu za referenční období, které skončilo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje podle nařízení vlády č. 244/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.
Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.

2.
Nařízení vlády č. 323/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 333/2021 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 333/2021 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 333/2021 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 333/2021 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)