Ročník 2022
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 303/2022 Sb. Částka: 140/2022 Sb.
Na straně (od-do): 3354-3357 Rozeslána dne: 11. října 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 26. září 2022 Datum účinnosti od: 11. října 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
309/2006 Sb.
Předpis mění:
361/2007 Sb.,
Předpis ruší:

Text předpisu:

303

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. září 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb. a zákona č. 363/2021 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb., nařízení vlády č. 246/2018 Sb., nařízení vlády č. 41/2020 Sb., nařízení vlády č. 467/2020 Sb. a nařízení vlády č. 195/2021 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části A tabulce č. 2 se ve sloupci "to,min nebo tg,min" číslo "20" nahrazuje číslem "18" a číslo "18" se nahrazuje číslem "16".

2. V příloze č. 1 části A tabulka č. 3 včetně nadpisu zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

3. V příloze č. 10 tabulce č. 1 se ve sloupci "Výsledná teplota oC" číslo "20" nahrazuje číslem "18", číslo "22" se nahrazuje číslem "19", číslo "25" se nahrazuje číslem "19" a číslo "18" se nahrazuje číslem 15".

4. V příloze č. 1 části A tabulce č. 2 se ve sloupci "to,min nebo tg,min" číslo "18" nahrazuje číslem "20" a číslo "16" se nahrazuje číslem "18".

5. V příloze č. 1 části A tabulka č. 3 včetně nadpisu zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

6. V příloze č. 10 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Tabulka není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 až 6, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2024.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.